83 komentářů: „O morálce

 1. Žádný strach Zoome, je to jen otázka jazyka. Dokud někdo nevymezí pojem vlastnictví, můžou i zvířátka vlastnit. Mimochodem co to je ŽBRDLE?

 2. Zdá se mi to,nebo jsme se (alespoň zčásti), shodli na tom, že ten Bělohradského citát je platný a jde na dřeň věci bez ohledu na to, jak moc je vytržen z kontextu? Tak, jak jsem ho "vytrhl", se ještě dal různě okecávat, ale v rámci celé příslušné pasáže je podle mne zcela jednoznačný a nepřipouští kličky – morálka je sebezotročení. Lze ovšem diskutovat o tom, zda je za všech okolností takové sebezotročení nežádoucí, protože se ukazuje, že civilizace bez něj nemůže fungovat. Je ovšem třeba dávat pozor, aby se nestalo účelem samo o sobě.

 3. Jestli to dobře chápu, Tribune, tak morálka není sama o sobě zotročující, ale je nástrojem pro udržení našeho stávajícího zotročení vlastnickým systémem. Takže pravidla morálky jako taková svým obsahem nezotročují. Naopak souzní (záměrně) s tím, co sami pociťujeme jako "správné" a co nám přináší pocit uspokojení, že jednáme "dobře". Jinak by to ani nefungovalo.Takže si myslím, že nějakým samotným odmítnutím morálních pravidel ničemu neprospějeme. Ale to je jen moje mínění…

 4. Mluvíme, Hamilbare…[48] … o VLASTNICKÉ(!) civilizaci, tedy o civilizaci, jež je definována vlastnictvím jakožto technologií k produkci jiných lidí (… v "kontextu" téhož konkrétního společenství) jakožto "pracovních sil" … a to geneticky a primárně jakožto nositelů a vykonavatelů fyzické (… a "oscilující") práce za reálným účelem reprodukce dělby fyzické a duševní práce = samotný vlastnický systém se tak (… v závislosti na faktu a nutnosti d-F/Dp) sice vnitřní, avšak klíčovou civilizační vrstvou-"odvětvím", na kterém fakticky-reálně-funkčně závisí všechny ostatní, protože tato klíčová vrstva produkuje stejně klíčový "zdroj": … lidi, "lidská individua" jakožto disponibilní věci … a to v takovém možností a "kvalitě", v jaké toto vrstvy závislé vyžadují – v opačném případě, tedy pokud takto není tento "zdroj" zajištěn, se celek reality takto závislé nutně hroutí …… civilizaci (… jakožto jeden z pólů reality = věcnosti = vždy a jen člověkem vytvářené věcnosti = jinou realitu zatím neznáme) člověk vytváří vždy(!), a to jistě v toku lidské reálné-realizující činnosti a jednání (… je zde vždy lidsky nutně přítomen "moment" sociality), kterému říkáme: "práce". Vždy žijeme "v" civilizaci a vždy tuto civilizaci jakožto souvislost své realit vytvářet musíme(!), protože právě toto je specificky lidskou bytostnou silou … ba bez přehánění: … "znakem" lidskosti = bez uskutečňování této bytostné síly jakožto možnosti bychom jednoduše pošli hladem (… atd.) …… vlastnickou civilizaci jsme nuceni reprodukovat právě a jen v situaci faktu a nutnosti d-F/Dp, a tedy i její kontinuální a adekvátní reprodukce …… tedy:… civilizaci vytváříme a vytvářeli jsme vždy (… pokud jsme byli vskutku lidmi), vlastnickou civilizaci nikoliv = tu jsme nuceni reprodukovat maximálně pět a půl tisíciletí a to, samozřejmě, právě a jen ve velmi zřídkavých genetických centrech – kupříkladu u nás se vlastnický systém nutně formulovat až v raném středověku, a to ještě ke všemu jako "dovozové zboží". Severoameričtí Indiáni neznali (… ba naprosto nechápali!) vlastnictví a "bělošský" vlastnický systém pomalu až do konce devatenáctého století … a v zásadě jeho absurditu "nechtěli pochopit" … "tak", že museli být téměř vybiti – kromě toho, že se v tomtéž "nehodili" ani jako otroci. Dokonce ani indiánské kmeny a proto-národy Střední a Jižní Ameriky neustavily skutečné stabilizované vlastnické systémy, a tedy i pojem "vlastnictví" = vlastnictví byla v jejich případě stále a jen v zásadě ještě proto-vlastnický "božská atribut" zcela nedostupný "prostému smrtelníkovi" … jakožto takový reprodukovaný a garantovaný enormním stejně proto-metafyzickým kulturním tlakem a takto kulturně legitimizovaným násilím = to vše proto, že v obou těchto Amerikách jednoduše nebyly podmínky k tomu, aby 0vlastnický systém mohl být stabilizován – proto také ty cyklické regrese.***(… zde oslovení vynechávám, protože jonáš zpravidla neprojevuje "hlubší" zájem o komunikaci – takže nebudu obtěžovat :) [50]Běžné nazvané "teritoriální chování" u našich kolegů "zvířat" nemá s naším vlastnickým systémem nic(!) společného, protože ono "teritorium" ani není žádnou(!) věcí(!) – jde právě a jen o horizont života toho či onoho "zvířete" či "zvířecího" sociálního celku … tedy horizont, který se zcela přirozeně "pohybuje" spolu-s tímto životem. Možné konflikty mezi těmito "teritoriálními" zvířaty (… či socialitami) tak nejsou konflikty jakkoliv "vlastnickými" (… jak v případě našich vlastnických "individuí" a vlastnických civilizací jakožto reálných-civilizačních systémů), nýbrž běží konflikt těchto "subjektivit" samotných jakožto bytostných existencí, jejichž je toto "teritorium" (… a to jakožto naprosto "tekutý faktor") "parametrem" = "vlastností" této "existence" … nikoliv jakoukoliv vlastněnou věcí … což koneckonců platí i pro vzpomínanou psí kost, která jest jakožto ZCELA AKTUÁLNÍ(!) potrava tímto "parametrem existence" rovněž = … běží o "prostou" sebe-identitě sebeochranu … ochranu sebe-sama(!) nikoliv o ochranu a obranu nějakého vlastnictví věci. Mimochodem: … ono "teritoriální chování" je mnohem spíše "teritoriálně-symbiotickým" – kupříkladu i "teritoriální" a "individuální" dravci tak vytvářejí specifickou "symbiotickou" socialitu, k čemuž "instinktivně užívají" všeliké formy "primitivního" proto-"jazyka" … kupříkladu pachové stopy, že ano, které nejsou nějakým "značkováním vlastnictví" (… třeba po vzoru amerického farmáře :), nýbrž jde o poly-funkční komunikaci ve smyslu "jsem tady a jsem ten a ten" … a tedy nikoliv ve smyslu "toto je moje", pro což svědčí i to, že tytéž "značky" mají svůj význam kupříkladu v cyklu vyhledání-páření-plození, a tedy nejenom k zachování potřebného "odstupu" jednotlivých "životních horizontů" v daném "biotopu".Psi ani žádná jiná "zvířata" žádné vlastnictví nevytvářejí … nevyrábějí věci a souvislost vytvářené reality, nemají dělbu práce, protože nemají ani práci … a tudíž (…a to zjevně) nemají ani žádnou d-F/Dp, jež by musela být vlastnickým systémem reprodukována. Tedy pokud chceme nějaké jiné bytosti, které by mohly mít vlastnický systém (… a tedy i "vztahy" vlastnictví jakožto "vztahy" zprostředkované vlastněnou věcí), tak si budeme muset počkat na nějaké Marťany … nebo Goauldy.

 5. Tedy ještě jednou, proboha:… "zvířata" ani nevyrábějí, ani nemají-nevlastní žádné věci – stejně jako přirozeně-původně ani lidé, i když lidé přirozeně věci vytvářejí, a tedy vytvářejí i civilizační a kulturní realitu, která ovšem nemusí (… a přirozeně-původně také nebyla a není) realitou vlastnickou a metafyzikou – k tomu je potřeba NUTNÁ PODMÍNKA(!) dělby fyzické a dušení práce, jež je v tomtéž NUTNOU a HYBNOU PŘÍČINOU(!) vzniku jak vlastnictví tak metafyzického vzorce kulturnosti, což ovšem na straně druhé nevylučuje sekundární "infekci" obojím.Konečným výkazem je ovšem "empirie", že ano? – až někdo-někde uvidí kokršpaněla, jak vyrábí brble … a chodí je ukládat do banky za účelem úroků … a případně hraje na burze se žbrblemi za účelem spekulativního zisku opětovně ve žbrblích … ba dokonce si najímá jiné kokršpaněly (… a možná i čivavy a lasičky) na výrobu žbrblí v jím vlastněné továrně na žbrble … a sám si při tom válí šunky u paničky na klíně, zatímco ostatní-najatí kokršpanělové "dobrovolně" chcípají hlady a nedostatkem žbrblí, i když je svými šikovnými pracičkami vyrábějí a nosí do banky za pana kaokršpaněla-podnikatele (… člena Rotary klubu a občasného hráče kriketu) … tak řekněte … půjdu se podívat.*Omylu identifikace výše zmíněných "vnějších atributů existence" s vlastnictvím se dopustil i Karel Marx (… a spolu s ním i celá moderní "levice"), a to právě a jen tím, že "přirozené( (… tedy rousseauovsky "společenské" či "společné") vlastnictví "vyvozoval" právě a jen z této i mezi ostatními bytostmi našeho světa častými momenty naší existenciality … a to jistě prostřednictvím hegelovské "logické schematiky", v níž byla lidská práce "předložena" právě a jen jakožto ono "pokračování těla" (… vliv Ludwiga Feuerbacha se nezapře, že ano? :) … a tedy i jako "inkarnace" … "tvůrce do díla", zcela ve "smyslu" (… tedy nesmyslu) theologického "stvoření", v němž je "stvořený svět" … "pokračováním Boha", i když he tento "Bůh" od svého "Díla" oddělen = tradiční theologický pseudo-"paradox" … "sou-podstatnosti" … "světa" a "Boha" při jejich "současné" zásadní ontologické jinakosti, a to jinakosti zásadně "vertikální" …… na tento omyl pak také samotný marxovský "socialismus" teoreticky "dojel", protože si touto "sakralizací" vlastnictví a vlastnického systému (… to v zásadě po rousseauovském "vzoru") zahradil reálně-nitrosvětský výklad téhož … a tudíž mu v koncích a nakonec nezbylo nic jiného, než opětovně po rousseauovsku opičit výklad "morální" = vlastnictví jakožto vlastnictví "soukromé" a jakožto "vzniklé" … "KRÁDEŽÍ"(!) … a tedy "zločinem" proti vlastnictví "společnému", kteréžto takto nabývá charakter "morální perverzity" … tedy "proti-přirozenosti", což celý projekt takzvaného "socialismu" nakonec i jistěže kulturně legitimizovalo. Jistě, jak by ne … co je takto legitimizováno metafyzickou (… to zásadně – viz ona hegelovská "logika") fikcí, nemůže "vydržet" … musí být reprodukováno reprodukcí fikce, a to tak, aby tato fikce zůstala reálně účinnou … tedy aby dokázala kontinuálně definovat (… tím či oním způsobem) reálné chování "individuí". "Socialismus" prostě "zaspal" … nechal se vytlačit jinou "sakralizací" vlastnictví, tedy tou "neo-libs-konzerv-něco", která se ovšem "schematicky" od té "socialistické" příliš neliší, neb je vlastně jen jeho ideologickou inverzí = "teoretický substrát" je v zásadě tentýž … oh ano: … rousseauovský. Zajímavé, že ano? – tihle "neo-libs-kons-něco" jsou vlastně jen "inverzními" rousseauovci, a tudíž jsou našemu fakticky mrtvému (… jak stále opakovaně vidno – i "zde") "socialismu" mrtvým "antipodem", který ho "anihiluje" v čirou nicotu plakátově "post-moderního" žvanění, což je technický účel, který přítomná natvrdla tak rádi "nevědomně" naplňují.Přesto je ovšem rousseauovsko-"socialistická" metafyzická "extrapolace" naší nitrosvětské skutečnosti-realitě mnohem "blíže" – totiž a právě jen v tom, že vlastnictví (… které je ovšem vždy "soukromé", takže celek diference "soukromé/společné" vlastnictví je dočista nesmyslnou) zcela jistě není nijak přirozeným, nýbrž je docela perverzním, i když nikoliv v jakkoliv "morálním" slova smyslu, nýbrž ontologicko-existenciálně (… pokud někdo neví, co to znamená … ať si to nastuduje).***No … nedomnívám se, že by provokatérský slaboduch "mistral" něco pobral, neb mu o to nic takového neběží, že ano … a stejně tak většina ostatních – tož tahle poznámka jenom proto, aby tu nějaké hovádko nedělalo z Hamilbara "blbce". Ono když je někdo takový kretén, že "volá" po definici něčeho, co i zde bylo již x-krát definováno, tak se nedá nic dělat.Mimochodem: … "žbrble" není nic, definujeme něco-cokoliv, co jest(!) … a tedy něco-cokoliv, s čím se setkali a setkáváme se … a tedy něco-cokoliv, co se nám ukázalo a ukazuje. Něco-cokoliv, co jest … není "tím" a "tak", že je definováno, nýbrž je tomu docela naopak, a to tak, že to, že se nám něco-cokoliv ukazuje (… tedy jest), jest předpokladem toho, abychom toto něco-cokoliv, co se nám takto ukazuje, mohli definovat … tedy uvést do hovoru jakožto značené (… "denotované") nějakým výrazem našeho jazyka, a to tak, abychom se srozuměli na tom, "co" (… tedy ono něco-cokoliv, co se nám ukazuje) toto slovo značí. Definovat cokoliv, co se nám nijak neukazuje, nemá sebemenší smysl … jistě kromě toho, pokud se nepokoušíte s někým trapně manipulovat, jak to třeba výše zkouší to "suverénní" střevo. "Věc" nevzniká definicí – definicí je právě a jen srozuměn výraz jazyka v jeho denotačně-komunikační funkci v nějakém-jakémkoliv situačním kontextu.*Tak … je pátek … :) mějte se. :)

 6. Jistě, Jessie …jakákoliv "morálka" (… jež vždy musí být metafyzicky zakotvená) je zneužitím(!) nějakých našich přirozeně-existenčně-existenciálních intencí proti(!) jiným přirozeně-existenčně-existenciálním intencím – a jak dle mého zcela správně naznačujete: … jedině takto může být tato "morálka" funkční, protože právě a jen to, že "lidé" tuto "morálku" takříkajíc "dodržují", činí též "morálce" jejich inter-subjektivní sankci. Nejde tedy jen o nějaké "uspokojení", které koření v tom, že činím "cosi", co je perverzně "v souladu" s mými přirozenými intencemi, nýbrž i o to, že tímtéž svým chováním v zásadě sankcionují (… a také implicitně terorizuji) ty, kteří nejsou natolik zmanipulovaní, aby se chovali stejně … tedy potlačovali jednu svou přirozenou intenci "ve jméně" jiné, tedy oné "morálně" instrumentalizované = jakákoliv "morálka" tak nemá cosi společného jen s perverzním (… i když třeba nereflektovaně) "uspokojením" (… tedy "uspokojením" vysloveně masochistickým), nýbrž i se stejně (… opětovně třeba nereflektovaně) perverzním "morálním" sadismem … kterému jsme koneckonců byli všichni podrobování "od kolébky". :/… to vše má ovšem ještě hlubší kořen, že ano? … totiž v tom "sporu", který vlastnický sytém zcela záměrně a projektovaně vytváří "uvnitř" struktury naší existence samé – tedy ve stavění našeho "že", "co" a "jak" proti sobě … kupříkladu tak, abychom se "ve jméně" zachování svého "že" ve svém jednání vzdali svého "jak", a tedy i svého "co". Jakákoliv "morálka" je tak jen "sublimační transkripcí" tohoto kořenného "sporu", který vlastnický systém produkuje … a jenž je (… byla) takto užívána jak k legitimizaci tak i ke korekci téhož vlastnického systému – tedy "i" chování "individuí" v něm.*No, už dost … stačilo. Hezký večer přeju.

 7. Tak já nevím,zas se tam objevilo to o té kontrole správcem webu a tak ani nevím zda se tu můj předchozí příspěvek objeví nebo ne. Tribune, prosím, souvisí ta hláška nějak se vkládáním odkazů? Tyhle řádky jsou zároveň pokusem zda se můj komentář zobrazí, když žádný odkaz neobsahuje.

 8. Hm, tak že je to těmi odkazy,které jsem vložil coby příklady na ukázku. Nevadí – koho by to zajímalo může si ty výrazy dát do GoogleK pojmům "žbrdle" a "žbrble"1) "žbrdle" je výraz používaný k označení postranice dětské postýlky2) on/ona/ono "žbrble" je výraz používaný ve smyslu – "žbrblá","brble", "hudrá", "hartusí"Člověk je velice vynalézavý, ať už jde o rozvíjení jazyka a nebo o výklad, pojetí či utváření morálky. Je dobré brát to v úvahu ať už se zamýšlíme nad jakýmkoli způsobem "sebezotročování" :-)

 9. Tak abychom to neprotahovali, Wiki říká:Vlastnictví či vlastnické právo je přímé a výlučné právní panství určité individuálně určené osoby (vlastníka) nad konkrétní věcí. Vlastnickému právu odpovídá povinnost všech ostatních subjektů nerušit vlastníka ve výkonu jeho práva k věci. Řidčeji se slovo vlastnictví používá také ve významu majetek či jmění, tedy pro označení předmětu vlastnického práva. Vlastnické právo je nejsilnějším a nejrozsáhlejším věcným právem. Jde o právo absolutní, které působí vůči všem ostatním osobám (latinsky erga omnes) na rozdíl od závazkových práv, které působí jen mezi stranami závazku (inter partes). Předmětem vlastnického práva může být jakákoli věc v právním smyslu.Ech, opravky.

 10. Hleďme, Jessie, jak se můžeme shodnout.Na moje [28] jste mi sice neodpověděla ale z Vašeho [57] vidím že to chápeme oba téměř stejně. Jen bych za slovo "je" vložil "mimo jiné i".

 11. To jsme tedy dopadli mistrale :-("Vlastnické právo je nejsilnějším a nejrozsáhlejším věcným právem. Jde o právo absolutní …"a o právu na život se ve Wikipedii dočteme že:"Evropská úmluva … připouští dále usmrcení vyplývající ze zcela nezbytného použití síly … při zákonném potlačení nepokojů nebo vzpoury"

 12. S kontrolou je to tak,že jí podléhají pouze komentáře obsahující některé klíčová slova (jako například "Morbo") a jejich části. Kompletní seznam slov, jak jistě chápete, neposkytnu, protože to by pak nebyla žádná zábava a různé slušné, osobně a ekonomicky svobodné věci by přišli o veškerou radost z prolamování těch kontrol. A to bych jim přece nemohl udělat, když už jsem to "sanatorium".

 13. Na morálku se vyprdnou, Tribun. Je to otrokárna kapitalistů a bežej si k těm, co maj vagóny čehokoli, vzít co jim "právem" náleží. Dám jim tip na takovýho jednoho zbohatlíka, bydlí kousek ode mě. Ale neprásknou mě, jo? Nemám ho rád, je lepší podnikatel než já, tak mu to přeci patří. Tak do toho, ju? Jo a abych nezapomněl beru za ten tip 20% z toho, co ukořistěj pro sebe a další potřebný. Bežná taxa, holt dneska nic není zadarmo.P-S Erekci mám po vašem posledním připomenutí dobrou a jak jsou na tom vy?

 14. Lagrone,a to je další věc, ve které se lišíme: já bych nikdy nezveřejnil adresu někoho, o kom je sice řeč, ale debaty se neúčastní. (Pokud tedy to byly reálné údaje). To nevíte, že se jedná o důvěrné osobní údaje? Nicméně myslím, že s tímto přístupem budete brzy úspěšnější vy.

 15. Já splnil jen vaše přání, o které jste mě požádal. Nakonec kdyyste nebyl hloupý, tak víte, že jméno a adresa nejsou žádným identifikátorem na anonymní diskusi, ani být nemohou. Ani váš pas s vaší fotografií při hraniční kontrole nemusí znamenat, že Vy Nikolaj Tribunovič Tribunov t.č. nezaměstnaný težař z Dombasu, bytem tamtéž, že jste to opravdu vy. Někdy mi přijde, že vaše povědomí o tom, jak svět skutečně funguje nemáte vůbec žádné, a jen zde víceméně ventilujete jinak neopodstatněné obavy tam, kde nejsou namístě (jako obava o privatizaci vesmíru, zeptejte se lidí, kolik lidí ještě toto trápí, pakliže budete v perimetru Prahy 8, pak vězte že vás budou odkazovat na jednu tamnější léčebnu) ale naopak, reálné hrozby či jinak zcela praktické aspekty v zásadě normálního života nevidíte. Revouci uděláte tehdy, až zmáknete fakt, že adresa ani jméno dnes vůbec nic neznamenají..:-).Klidně vám prozradím své (jméno a bydliště) a zajímalo by mě, jak s touto informací naložíte. K čemu vám bude (využitelná i zneužitelná?). Nemyslím, že by se mi totiž mohlo cokoli stát,a jestli vám nedochází proč jsem si tím tak skálopevně jistý, pak jste vážně levicový hlupák. Tribune.

 16. Erekce je asi to jediné,s čím problém nemáte, že, Lagrone? Vaše jméno a adresa? K čemmu by mi bylo? Narozdíl od slušných lidí nejsem šmírák a respektuji takovou identitu, jakou si každý zvolí. I v reálném životě. A jak jsem právě spočetl, čas, který jsem si na vás vyhradil, vypršel. Jste tak banální, Lagrone, až jste tím zábavný, jenže člověk se nemůže stále je bavit.

 17. Potěšení je namé straně. Ona vámi deklarovaná zábava je podle mého jen špatně skrývaná poněkud silná nejistota v komunikaci, aneb jak jinak si vysvětlit tuto myšlenkovou kakonii – "[75]Vaše jméno a adresa? K čemmu by mi bylo?"O pár minut předtím. [72] Jméno, Lagrone, to jméno. A adresu. Takhle je to jen šumění do větru. To s tím pražským obvodem č. 8 a tamnější léčebnou to zdá se nebyla náhoda, že? Tomu se totiž říká schizofrenie. Ale jestli se s tím ještě navíc sám bavíte a chlubíte, tak vám ani tam nepomohou. Kdybyste začal a zároveň skončil u těch mých údajných potíží s erekcí, které jste načal už minule, mělo by to aspoň fazonu. Ale takhle? Myslíte, že mě, arogantnímu hajzlíkovi neděláte snad ještě větší radost než bych si snad opravdu zasloužil, no uznejte sám..:-)

 18. [67] Nevím, Kamile, v čem se shodujeme, když jsem byla dost vedle, jak se ukázalo.Na [28] se mi nechtělo odpovídat, protože mi připadala nesmyslná. Morálka přece nejsou hygienické návyky, proboha…

 19. Lagrone,existuje celá řada dobrých vysvětlení, to jenom se nezmůžete než na to jedno stereotypní. 1. Podcenil jsem vaši neomalenost. 2. Nechci se s nikým dělit. 3. Hraji s s vámi jako kočka z vypelichaným myším kožíškem.P.S. Nešermujte diagnózami, když o nich víte velké s přehazovačkou.

 20. [60] Děkuji za Vaši reakci, GeoNe. Jistě, kdyby se hovořilo o nějaké abstraktní morálce, tak je to tak, jak píšete. Ale asi mi chvíli potrvá se s tím srovnat, když si dosadím konkrétní zásady morálky, třeba tu hlavní "činit jiným to, co chci, aby činili oni mně". Máme to asi moc hluboko pod kůží… :-).

 21. [79] Hehe – jak teď názorně předvádějí Tribun s Lagronem :-)). A já jinde taktéž… Takže no jo, ono to asi fakt nejde.. :-).

 22. Socialismus byl hezkou laboratori moralky.Komunisti profitovali v podstate jen z toho, ze zbytek spolecnosti sam sobe akviroval jakysi moralni blok. Moralka se nemuze nikdy vplatit, proto je to moralka; zoufaly vykrik "Nejsme jako oni" byl uz jen placem outsidera, ktery videl, ze jeho moralni postoj je dinosaurem, hrdym na svoji velikost a vahu, na kterou prave ale dojede.Z pragmatickeho hlediska je antikomunisticka (a kazda jina) moralka ryzi blahovosti a udrzuje se jen proto, ze ji mame v hlave nacpanu pod velkym tlakem (myslim tedy obecnou moralku). Kazdy moralista v sobe musi nutne nosit neco jako vecny soud, zakonceni procesu, behem ktereho jej demiurg pochvali natolik, ze utrpeni, vyplyvajici z moralnich postoju se dostane zadostiucineni formou pochvaly: "vidis, dobre, ze ses strapil, tady mas odmenu: …".

 23. Pokud morálkou myslíme jakýsi náš smysl pro "dobro" nebo to, co ještě lze a co už ne, tak mi jako sebezotročení nepřipadne. Snad jen v určitých případech jako sebezapření. A i když se v průběhu věků měnily náhledy na to, co je považováno za dobré nebo špatné, cosi společného se dá objevit. Hauserova morální dilemata byla dána k řešení i domorodým kmenům. Samozřejmě patřičně upravena jejich podmínkám a jejich řešení dopadlo obdobně jako u našich kmenů civilizovaných :-) A pokud domorodé kmeny, odtržené od naší civilizace, budeme považovat jako návrat v čase, nějak nám z toho vyplyne, že některé pohledy na to, co je "dobré" (přípustné/nepřípustné), je společné nejen v různém prostoru ale i v čase. Takže podle mého mínění morálka má kořeny v hluboké evoluční minulosti a jen se vyvíjela a vyvíjet bude. Posuzovat, zda něco podobného jako morálka, existuje i u jiných živočišných druhů je dost složité ale z některých pokusů na lidoopech se dá vyvodit, že dokáži (na základě představivosti a empatie) rozeznat, co je pro druhého člena ohrožující a bolestivé a i v případě jejich vlastní újmy (hladovění) se takového jednání nedopouštět. Takže rovněž sebezapření.

 24. Má představa morálky je trochu jiná, zatím jsem nepochopil co je morálka z uvedených názorů.A přitom metafysický popis lidského jednání je docela snadno pochopitelný na jedné stránce papíru. Podobně se dá vysvětlit,další části metafyziky, jako na architekturu, muziku (hudbu), malířství, atd. Jetřeba vysvětlit morálku populárně. Toť vše.

Napsat komentář k Lagron Zrušit odpověď na komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s