Ono by to šlo, jen kdyby se chtělo

Včerejší zpráva pod titulkem Chovanec chce zdrogovaným řidičům zabavovat jejich auta, v níž se píše: „Řešením by bylo zabavit jim nejen řidičáky, ale také auta. Budu se to snažit prosadit,“ je zajímavá především tím, že opakuje u policistů, politiků a obecně úředníků rozšířený stereotyp, že něco nejde, a aby to šlo, tak se musí něco udělat, nejlépe změnit nebo přijmout zákon. Že se tím zapleveluje právní řád, který se tak stává nesrozumitelný a neuchopitelný i pro odborníka, natožpak pro laika, a právo se tak stává pro běžné občany nedostupné, cizí a nepřátelské, už politici neřeší. Přitom přinejmenším v tomto případě není třeba o nic usilovat, stačí prostě konat v mezích stávajícího Zákona o policii č. 273/2008 Sb.

Ten totiž v §10 odst. (1) říká:

V případě ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti, jehož odstranění spadá do úkolů policie, je policista ve službě nebo zaměstnanec policie v pracovní době povinen provést úkon v rámci své pravomoci (dále jen „úkon“) nebo přijmout jiné opatření, aby ohrožení nebo porušení odstranil.

To znamená,  že policista může použít například svoji pravomoc podle §35 odst. (1)

Policista je oprávněn vyzvat osobu k vydání zbraně, hrozí-li nebezpečí, že jí bude neoprávněně užito k násilí nebo pohrůžce násilím. Po předchozí marné výzvě je policista oprávněn zbraň odebrat.

A odvolat se přitom na §111 písm. e), podle kterého:

Se zbraní, rozumí tím cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším, nestanoví-li tento zákon jinak.

A vždy je tu ještě §34 odst. (1), podle kterého prostě:

Policista je oprávněn vyzvat osobu k vydání věci, pokud a) lze mít za to, že v řízení o přestupku může být uloženo její propadnutí anebo může být zabrána (…).

To podle §70 zákona č. 40/2009 Sb.. Trestního zákoníku jistě nastat může, protože ten jasně říká, že:

Soud může uložit trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, které bylo užito k spáchání trestného činu.

A co jiného je řádění zdrogovaného floutka na silnici, než trestný čin obecného ohrožení podle §272, resp. obecného ohrožení pod vlivem návykové látky podle §274 téhož trestního zákoníku?

Však ono by to šlo, jen kdyby se trochu chtělo.