Determinováni kontextem

Cituji z Čím míň toho je, tím víc je to vidět:

Realitu dokážeme hodnotit jenom v kontextu – ať už jde o barvu koleček, výraz tváří anebo stav celého světa. (…) Posuzování reality je silně ovlivněné kontextem. V davu samých „přednasraných“ se nám i nezúčastněná tvář bude jevit příjemně. V prostředí univerzálních etických přešlapů se pouhé nepodvádění stane heroickým činem. A naopak: zlepšuje-li se vše kolem nás, začneme se vztekat nad problémy, které jsme dříve považovali za nepodstatné a banální.

Neboli, jak to chápu já, tak žádné absolutní pravdy neexistují, hodnocení všeho je relativní a všichni jsme determinováni kontextem. A svobodná vůle?  Ale jistě – v mezích kontextu. Aktuální jevy, jejichž hodnocení je určováno právě tímto efektem, si jistě každý hravě dosadí sám. Co z toho plyne? Nic s tím nenaděláme, takhle prostě lidský mozek funguje. Nemá smysl pokoušet se to přetlačit, je ale třeba mít to na paměti, když člověk soudí a odsuzuje. Jediné, co pomůže, je pochybnost. Nic nemusí být takové, jak to vypadá, ani když to vidíme na vlastní oči.

187 komentářů: „Determinováni kontextem

 1. Nikoliv, chápete to blbě.
  Absolutně platná tvrzení (nemám rád slovo pravdy) existuje; barva definovaná RGB nebo CMYK paletou bude vždy stejná, i když se nám – v důsledku zrakových klamů – může jevit pokaždé jinak. Krádež bude stejná, ať je zloděj sebevíce chudší a okradený sebevíce bohatší.
  Stejně tak v psychologickém smyslu je člověk vybaven tak, aby spektrum hodnocení a rozlišování odpovídalo reálně existujícím věcem a lidem; ve společnosti samých ošklivých žen se některé začnou jevit hezkými; ve společnosti hezkých žen je průměrná vzata za ošklivku. Naivním lidem se může jevit okradení ultrabohatého buržousta živořícím zlodějem jako přijatelné. To je ten posun paradigmatu. :-)

  Pochybovat je správné a zejména je dobré si dávat pozor na nicneříkající nekvantifikovatelná tvrzení.

  1. „… barva definovaná RGB nebo CMYK paletou bude vždy stejná….“
   ….. no nebude :-) Záleží na tom, jak budou definovány ty R,G, B a C,M,Y, (K). V tomto má Tribun pravdu. Je to dáno kontextem a dohodou, jaké to RGB a CMY(K) je. Proč se musí monitory kalibrovat, když všechny pracují na aditivním principu RGB ? Nemáte pravdu.

   1. Jediná absolutní definice barvy je pomocí vlnové délky světla. A to ještě za předpokladu, že tu vlnovou délku měříme stejně definovanými jednotkami, že všichni relevantní pozorovatelé mají zraková čidla schopná viditelné světlo podle vlnové délky rozlišovat a že vnímají jako viditelné světlo elektromagnetické vlnění ve stejném intervalu. Například obraz přístroje pro noční vidění, který převádí tepelné záření na viditelné světlo, v tomto ohledu kecá.

   2. Bude. :) RGB (a ostatně i CMYK, ale tam je to jiné, nejednotné, resp. složitější) mají definovány právě vlnové délky světla v jednotlivých základních barvách (R je 700nm a R se to jmenuje jen proto, že se to lépe pamatuje) a barva je tedy jednoznačně identifikovatelná, ať vypadá modře nebo nemodře.
    Vtip je v tom, že barva takto definovaná bude stále stejná, i když pozorovatel bude barvoslepý. Jen ji uvidí špatně.

    1. Když ono jde právě o to, jak ji ten pozorovatel subjektivně vidí, ne o objektivní vlnovou délku.

     1. Takže vám ani tak nejde o absolutní platnost (pravdy, čehokoliv), ale o banální tvrzení, že každý může ze svého úhlu pohledu vidět situaci jinak. To je pochopitelně naprosto pravdivé, ale nezajímavé pro nikoho krom Společnosti placaté Země. :)

    2. No právě, jenže aby se dodržela ta správná vlnová délka, je ten problém :-)

  2. „Krádež bude stejná, ať je zloděj sebevíce chudší a okradený sebevíce bohatší.“
   Za předpokladu, že se pachatel, oběť i soudce řídí stejnými zákony nebo stejnou morálkou.

   1. Krádež zůstane vždycky krádeží, stejně jako červená barvou o vlnové délce 700nm. Jen holt barvoslepý (amorální) ji nerozezná a bude-li se chtít obhájit, bude jí říkat jinak. Třeba šedivá (vyvlastnění).

    1. Krádež je sice vždy krádež, ale zdá je ten samý skutek krádeží záleží právě na tom kontextu.

  3. „Absolutně platná tvrzení (nemám rád slovo pravdy) existuje;“
   Co uděláte s daltonisty? Pokusíte se je „uřvat“ svou „pravdou“ nebo je rovnou zastřelíte? A co se slepými, leváky a se všemi, kteří s Vámi nebudou souhlasit, nebo tak nějak „pasovat“ do Vašich „absolutně platných tvrzení“? (Nezapomeňte, že jste se právě Vy sám stal „daltonistou“ ;-)
   Podobná vyjádření používají pravicoví autoritáři. Lidé s omezenými kognitivními schopnostmi. Fanatici, fašisté, šílení „vizionáři“, kteří potřebují mít svět ANO / NE, a nejsou schopni, stejně jako daltonista, chápat / zpracovat nuance na jednotlivých škálách a už vůbec pojmout a zpracovat korelace mezi jednotlivými spektry.

   1. Co bych s nimi dělal? Vysvětlím jim, že jsou omezení a vnímají jen výsek „pravdy“, kterou kvůli tomu vidí zkresleně. Rozumní daltonisté to ostatně vědí.
    Meritum věci je v tom, že různé zkreslení na straně pozorovatelů neříká nic o nemožnosti popsat přesně jev samotný, pokud se nebavíme o úrovni subatomárních částic.

 2. Z Tribunových tweetů jsem vyčetla, že Tomáš Tožička s kamarády v roce 1988 málem zachránil planetu před změnou klimatu, ale že jim to hrabivost, lži a pravicová propaganda překazily.
  Postrádám kontext, což se mi děje u většiny tweetů, takže mi nezbývá než užasle zírat.
  Zato moje rozhodnutí nepouštět si dobrodiní sociálních sítí do hlavy se mi stále jeví jako OK.

   1. Kontext mé poznámky:
    Kdo se v téhle zemi mohl v osmdesátých letech podílet na /teoretické/ šanci odvrátit klimatickou změnu?
    Neboli jde o Tožičkovu sebeidentifikaci.

    1. To znamená akorát to, že Tožička se stručným komentářem odkazuje na článek z NYT, který má v podtitulku tohle: Thirty years ago, we had a chance to save the planet. Jestli se tím výrokem současně vnitřně identifikuje s redakcí NYT, americkým establishmentem, anebo pokrokovým lidstvem, je mi úplně putna. Mnohem víc mě zajímá, jak to bude dál, když už vloni Trump ohlásil, že USA odstupují od pařížské klimatické dohody, protože je halt pro ně ztrátová.

 3. Něco málo o poznání a pravdě od klasiků. Omlouvám se, bude to delší.

  Pravda je filozofická kategorie k označení souladu našeho poznání s jeho objektem

  Neexistují věčné, jednou provždy dané a na člověku nezávislé pravdy. Každá pravda je vždy objektivně podmíněna stupněm vývoje poznávaného objektu, schopností poznávajícího subjektu i dobou, která pro poznání vytváří lepší či horší podmínky. Je formulována vždy v určitých objektivních i subjektivních podmínkách. Člověk neobjevuje pravdu najednou, ale postupně, poznenáhlu a neustále; opravuje, prohlubuje, upřesňuje své poznání: pravda je stále širší a složitější.

  Pravda, stejně jako vše ostatní, se vyvíjí; je vztahem měnícího se poznání a měnící se skutečnosti

  Pravda má vždy dvě stránky:
  – absolutní stránka, tj. objektivní stránka pravdy, je nezávislá na vědomí, ale závislá na objektu poznání. Vyjadřuje něco, co se vývojem nezavrhuje, ale obohacuje o nový, objektivní obsah. Je to neměnná stránka pravdy, která však vystupuje vždy pouze ve vztahu k druhé stránce;
  – relativní stránka pravdy, tj. subjektivní stránka, daná subjektem poznání, jeho schopnostmi a stupněm vývoje společnosti. Obsahuje i nutné omyly a zjednodušení, podmíněné dobou a možnostmi poznání. Zachycuje objektivní realitu vždy jen v určitých mezích, podmínkách či vztazích. V dalším procesu se pak upřesňuje a rozvíjí.

  Pravda je vždy dialektickou jednotou své absolutní a relativní stránky

  Absolutní či relativní pravdy neexistují samy o sobě. Dogmatismus absolutizuje stránku absolutní, relativismus naopak absolutizuje relativní stránku pravdy. K pravdivému poznání však nevedou. Žádnou pravdu nelze absolutizovat, zveličovat či přeceňovat, každou pravdu je nutno pochopit a rozvíjet. Největších omylů se člověk dopouští absolutizací dílčích, jen částečně pochopených a dosud nerozvinutých pravd.

  Pravda je nekončícím procesem

  Pravdivé poznání odráží reálné souvislosti a vztahy všech stránek i vlastností zkoumaného objektu. Bere v úvahu jeho pohyb a vývoj, jeho vnitřní i vnější rozpory. Nemůže abstrahovat od čehokoliv podstatného, nemůže vytrhávat věci a jevy z jejich souvislostí. Správný postup je ten, že jev nejprve jakoby vytrhneme ze souvislostí, izolujeme, po prozkoumání jej musíme vrátit zpět a prostudovat v těchto souvislostech. Jinak bychom vytvářeli abstraktní, falešný obraz ve svém vědomí. Každá pravda platí pouze v určitých podmínkách majících své hranice, za nimiž se pravda mění. Abstraktní pravdy neexistují.

  Pravda je vždy konkrétní

  Zvláště složité je dosahovat pravdy při zkoumání společenských procesů, současných i minulých. Nikdy nelze posuzovat minulost dnešníma očima, hodnotit činy minulých generací měřítky současníků, vycházet při tom hodnocení z dnešních poznatků. Nelze přenášet své názory do minulosti. Vždy je třeba respektovat poznatky, materiální i společenské podmínky a možnosti onoho času a prostoru, který posuzujeme, jinak vždy vytvoříme zkreslený obraz. Není možné zkoumat společnost na základě idejí jindy a jinde vytvořených.

  Pravda o společnosti vyžaduje konkrétně historický přístup

  Pravda má vždy objektivní obsah, i když je odrážena subjektem. Nezávisí na jeho vůli a vědomí, může s nimi být v rozporu. Pravda nemusí vyhovovat ani tomu, kdo ji objeví. Pravdu si lidé přizpůsobují svým zájmům a pak přestává být pravdou. Neexistují v dané věci pravdy dvě; nemůže mít každý svou pravdu. Neexistuje subjektivní pravda. Je pouze jedna pravda, lišit se můžeme jenom stupněm jejího poznání. Omylů a lží existuje mnoho, neboť odrážejí pestrou škálu zájmů a neznalosti poznávajících subjektů; proto vytvářejí svůj zdánlivě bohatší a stálejší svět, v porovnání s nímž se jediná a ještě k tomu se vyvíjející pravda může zdát chudou příbuznou.

  Pravda je objektivní

  Pravda se vždy rodí jako menšinový názor, což ale neznamená, že každý menšinový názor je pravdou. Vzniká vždy v opozici proti již existujícím názorům. Pravdu nelze zjišťovat hlasováním, většina nemá vždy pravdu, ale vždy vyjadřuje objektivní zájem a nikoliv iluze většiny. Pravda vždy nejprve vzbuzuje odpor, protože mění svět. Nelze ji prosadit slovy či bojem; vítězí vždy jen lidskou činností, která je o ni opřena a která ji potvrzuje.

  Pravda se rodí proti přesile

  Pravda, omyl a lež. Pravda vždy naráží na něčí zájmy, a proto bývá popírána. I za rotaci Země se upalovalo. Týká-li se pravda společnosti, nemůže nekolidovat se zájmy některých skupin, a proto je vyvracena vždy. O to je dosažení pravdy ve společenských vědách složitější. Pravdu můžeme ověřit dalšími pravdami, ale to je vždy jenom částečné, pomocné, dočasné. Pravdu nemůžeme měřit její užitečností či prospěšností, jak tvrdí pragmatismus. O tom, co je pravda, nakonec nerozhodne jednotlivec, ale široká, dlouhodobá, účelná společenská praxe, která ji uplatní či odmítne.

  Verifikací pravdy je společenská praxe

  Avšak ani praxe není kritériem absolutním. V praxi se původním obyvatelům Ameriky v celém světě dodnes říká „indiáni“, přestože s Indií nemají nic společného. Bohy uctívá většina obyvatel zeměkoule, přestože neexistují. I lidská praxe bývá všelijaká. To však člověku nemůže bránit v jeho nekonečné cestě za pravdou, posetou omyly i lží. Avšak nejčastějším omylem je absolutizace dílčích poznatků, jejich vytrhávání ze souvislostí a nepochopení skutečnosti, že každá pravda je pravdou jen v určitých mezích a žádná neplatí absolutně.

  Nejhorším osudem každého poznatku je jeho absolutizace, která jej nakonec diskredituje

  Každá cesta k pravdě se skládá z jednotlivých dílčích chyb a omylů. Bez nich není možné žádné poznání. I omyl je v procesu poznání důležitý - teprve v konfrontaci s ním je pravda poznatelná. Každý omyl vyvolává v poznání rozpory, nutí člověka hledat důkazy k jeho vyvrácení, a tím jej přibližuje k pravdě. Překážkou k poznání pravdy jsou vždy jen omyly počáteční, a to jen tehdy, jsou-li zveličovány a posvěcovány glorifikovanou autoritou a přeměňovány v dogma.
  

  Pravda umožňuje člověku orientaci; je jenom jedna, ale mění se, a vždy je složitější, než se zdá

  Poznání jsou složité procesy, jejichž jedinými subjekty jsou lidé. Jsou proto ovlivněny lidmi a podmínkami v nichž žijí i zájmy, které z nich vyplývají. Jsou to procesy historické, tedy podmíněné časem, začínající na úsvitu lidských dějin a končící s existencí lidstva. Jsou to procesy materielní, tedy podmíněné hmotou, která je odrážena i kterou je odráženo. Je to klikatá cesta, po které se člověk pohybuje k pravdě; je, jak už to u lidí bývá, vroubena omyly, pověrami, dogmaty i vědomou lží. Ale je to jediná cesta, po které lze k pravdě dojít.

  Zdroj: http://marxismus.cz/diamat/poznani.htm

 4. Mě tam spíš zarazilo to, že se tam píše, že „Prostě nejsme schopni najít pevnou míru věcí.“
  Je to spíš tak, že pevnou míru jsme schopni stanovit, či „si stanovit“, a pak jde o jakousi pevnou míru právě bezkontextovou, tj. míru platnou absolutně, ovšem zároveň platnou jaksi ve vzduchoprázdnu, obrazně řečeno.
  A podobně to je pak i s tou definovanou barvou, jak píše Michal.

  S tímhle( s onou pevně stanovenou mírou) se to, co píše Tribun ,tedy že „žádné absolutní pravdy neexistují, že hodnocení všeho je relativní“ nijak nevylučuje. A ta zmiňovaná svobodná vůle by se pak mohla-musela paradoxně projevit vždy tak, že bychom rigidně trvali na oné pevně stanovené míře, to je to.
  Což se i děje, máme pevně stanovený třeba metr, coby jednotku délky atd.

  Jenže třeba v mezilidských vtazích, či i v nějakém hodnocení lidí, povah, krásy, dějů, přírodních jevů, tam by nás rigidní trvání na nějaké pevné míře naopak spíš omezovalo, o něco okrádalo. Třeba jak správně krásně má vypadat východ či západ slunce, ví to někdo?
  Možná ví. Ale druzí s tím nemusí souhlasit, jim se to líbí jinak. A stejně nemůžou říct co je nejkrásnější, protože všechny jakkoli krásné východozápady slunka ani neviděli, nezažili, nejde to. Tedy vybíráme z určitého /omezeného počtu právě… A nejen u toho slunka…

  Jinak mi to v tom odkazovaném textu nejdřív vyznělo tak, že člověk nevědomky hledá jakousi harmonii, má potřebu jaksi vyvažovat.
  „V davu samých „přednasraných“ se nám i nezúčastněná tvář bude jevit příjemně.“
  Právě- vyhledáme (si) cokoli libého mezi spoustou nelibého. A tohle pomáhá pak lidem přežít třeba i v hrozných podmínkách, mezi příšernými lidmi a tak.

  1. To je právě to míchání hrušek s jablky.
   Věta tenhle východ slunce je krásný není výrokem, nepřináší žádnou informaci, sděluje jen pozorovatelův (nedokazatelný) pocit. Věta nyní má vycházející slunce vlnovou délku světla takovou a takovou je výrokem, přináší ověřitelnou informaci (buď to je pravda nebo není).
   Docela dobře lze říct, jak vypadá nejčastější východ slunce. Dá se to změřit a zprůměrovat. Ale co je to správný? Libost a nelibost je individuální, o jiných hodnotových žebříčcích nemluvě. V prvním případě krásy východu slunce nedává smysl hovořit o „pravdách“. V druhém případě je pravda absolutní a my se k ní blížíme (vyvracíme mylné hypotézy a ověřujeme ty pravděpodobné).

   1. Snad abyste si dostudoval výrokovou logiku. O pravdivosti každého výroku lze rozhodnout jedině v nějakém kontextu. I ta vlnová délka je platná jen v kontextu konkrétního měření.

   2. O žádných pravdách nikde nic nepíšu, citovala jsem Tribunovu větu. S pravdou, či s tím absolutně platným tvrzením jste přece přišel vy. A pak mi argumentujete nějakými výroky, ale proč? No protože hrušky s jabkama jste do toho zamotal taky vy.

   3. Samozřejmě že podle pravidel výrokové logiky to JE výrok. Nejdřív je ale nutno dohodnout se na definicích. Dokonce i tak těžko uchopitelnou věc jako je „krása“ lze někdy definovat zcela exaktně. Třeba pomocí zlatého řezu. Ale musíme se dohodnout (nebo ještě lépe přesně a nevyvratitelně dokázat na základě jiných pravd), že a proč zlatý řez měřítkem krásy je.

    Absolutní pravdy jsou třeba spolehlivě zaznamenané historické události. Bitva na Moravském poli se skutečně odehrála 26. srpna 1278 a je pravda, že v ní padl Přemysl Otakar II. S tím už nikdo nikdy nic nenadělá. Za absolutní pravdy lze považovat výsledky fyzikálních a chemických experimentů, pokud jsou opakovatelné za stejných podmínek. Hořením vodíku ve vzduchu obsahujícím cca 20% kyslíku vždy vznikne voda, jejíž molekula se skládá ze dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku.

    1. Ale výrok: „Tu bitvu jsme vyhráli“ už absolutní pravdou není, protože záleží na tom kdo je to „my“ a jak chápeme „vyhráli“ a ještě bude záležet na tom, jak dopadly ostatní bitvy.

     1. No jistě, taky přece nic nepíšu o tom, kdo ji vyhrál…

    2. Nikoliv. Zlatým řezem nazýváme empirickou zkušenost, že takové proporce vyvolávají libý pocit ve větší části pozorovatelů a ti je (ty proporce) považují za krásné. Neříká to nic o zbytku, ani o kráse jako takové, pokud místo krásy nepostulujeme průměrnou krásu (což by byla škoda; řada většinově oblíbených děl nepřežila století a dnešní klasické hity byly ve své době často na okraji).

  2. K tomu závěru ještě, -ten se vztahuje k tomu „Nic s tím nenaděláme, takhle prostě lidský mozek funguje.“
   No a funguje právě tak, jak má. Vyzní to možná hloupě, ale funguje tak nějak k dobru člověka právě :))
   Protože člověku vyhledá rovnováhu za všech! okolností = „Výsledky odkryly, že pokud se v celém souboru fotek objevilo jen málo výhružných tváří, účastníci začali za výhružné označovat i ty neutrální.“ .
   Či to lidské vztekání tehdy, když není důvod, když vše běží tzv. přebáječně.
   Tohle ale může probíhat i na vědomé úrovni. Ve společnosti neustále sladce se usmívajících a neustále pozitivně naladěných lidí má člověk náhle potřebu poslat je někam, říct něco vulgárního, nebo začít jamrovat, jak to všechno stojí za… Korektnost to mnohdy nedovoluje, leč jak vidno, na nevědomé úrovni to proběhne.
   A lidi ve společnosti fungují jako spojité nádoby.

   Jinak ještě právě… co s tou Tribunem citovanou větou „Realitu dokážeme hodnotit jenom v kontextu.“
   Na jedné straně jasně, takhle to je, na straně druhé…

   1. No ale na to přece dává odpověď ta marxistická definice.

    1. Tu jsem si včera četla, je opravdu vyčerpávající. To nemíním nějak negativně, ale zkrátka na mě po přečtení padla únava. A pravdu, to jen tak pro sebe, tu najednou vidím jako motýla, co na chvíli usedne na dlaň… A ne vše (mi) tam sedí, asi do toho ještě pak vrtnu, ted´ jen k tomu, že to snad dává nějakou odpoveď- nedává, ani nemůže. Možná spíš je to takový návod, kterak se pravda hledá, co jí má býti a tak.
     „Realitu dokážeme hodnotit jenom v kontextu.“, nebo to Tribunovo „hodnocení všeho je relativní a všichni jsme determinováni kontextem. „- to je pak třeba právě jakási částečná pravda, přičemž ten výraz pravda se mi tady ani nelíbí. Protože totiž právě… ona ta pravda se jistě často hledá, leč troufnu si říct, že podobně ne-li stejně často se „jen“ uvědomuje. Tedy pan Houdek či tribun, nebo i my tady jsme si třeba něco uvědomili, leč stejně jsme tam, kde jsme byli předtím, protože jak široký je vlastně ten kontext, jímž jsme determinováni?
     Pan Houdek se svým „jenom v kontextu“ zkrátka upozornil na existenci kontextu.
     A ty souvislosti, v nichž něco hodnotíme, ty si taky můžeme sami určovat, zužovat či rozšiřovat, lpět na nich či je odmítat. Ale to už jste nakousli tam nahoře, hodnotíme třeba v kontextu platných zákonů, morálky, kultury-civilizačního okruhu, náboženství, ideologie atd.

 5. Nejlepší hodnocení má tady hank, není moc co dodat (jako v mnoha i jiných případech, jeho dcery jistě na něj mají na něj Commonwealthu dobrý vliv:-) – já jen připomenu, že paradigma věčné a jediné pravdy a pravdy mnohovrstevnaté, individuálního pohledu na svět na základě vlastního prožitku, hodnot a duševních předpokladů vnímat složité ontologické či existenciální témata a toho kdo přišel do styku někdy i se základy filosofie – tak ten nebude k PRAVDĚ přistupovat bigotně a dogmaticky a to co naše materialistické marxleninistické dědky tak strašně štve, a obecně lidi odkojené strojírenstvím a těžkým průmyslem, tedy průmyslovým fachidiotismem v deficitu obecného humanitního vzdělání – jak říká prof. Konrád Liessmann – se věnuje celý jeden moderní filosofický segment humanitních věd.

  Marxleninští materialisté, fašisté a národovci či zastánci socialistické ekonomiky řízené CENTRALISTICKY jej opravdu nemají rádi – typicky pan prof. normalizační marxleninské větve humanitních věd – Jan Keller – a na straně druhé jeho zastánce, taktéž prof. Václav Bělohradský – filosof a sociolog, Patočkův žák fenomenologie a založením liberální socialista. Schválně jaký že směr je na relativizaci jediné pravdy založen a je zároveň ideovou platformou pro současnou-

  LIBERÁLNÍ, INDIVIDUALISTICKOU, MULTIKULTURNÍ, DENACIONALIZOVANOU, KOSMOPOLITNĚ UNIVERZALISTICKOU, společnost založenou na PRÁVECH OBČANA A LIDSKÝCH PRÁVECH?

  Nápověda pro průmyslováky: – , její název je sloučeninou předpony příslovce časové podmíněnosti a podstatného jména označující vývojové stadium společnosti:-)

 6. obecně – někdo žádný kontext nepotřebuje krom pár frází, do kterých si dosadí svého nepřítele jako substituci vlastního zoufalství, vybustrovanou, starou zahnívající (obvykle třídní a rasovou….) Takže dal bych link vysvětlující Tribunův úryvek na protikladu – který bych parafrázoval názvem

  Kde kontext není dotyčnému třeba…jen pokračovat v nastoleném „maršrůtu“….

  Takže jestli chcete vidět KONKRÉTNÍ příklad fobie, je zde.

  Tedy spíše možná „jen“ osvětlením právní podstaty díky praktické ukázce mínění zákonodárce jak je zamýšlena trestní odpovědnost vyplývající z porušení § 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod na základě národnosti, rasy…..Tedy jestli toto jím není, pak nemohou být ani rasistické rasové Norimberské zákony, protože ty mluvily také o tom, že Židé jsou z 90%…..dosaďte co jste se dočetli v Mein Kampfu za slova autora, který jak vidno nenávidí Rómy, a vyyjde vám totéž.

  Autor Mein Kampfu nepobral takřka žádné vyšší vzdělání, ale byl obdařen rétorickou a verbální úrovní vyšší než má autor následujícího odkazu níže. Takže i když Mein Kampf napsal psychopat, měl alespoň jistou literární úroveň, na rozdíl od člověka s marxleninským světovým názorem a školami v jeho duchu.

  I když, všichni marxističtí politruci nedoporučovali v hanlivém pamfletářském denunciačním sloupku používat citově zabarvených slov až po vulgarismy, přesto se občas takový objevil. Např. ten od Jaroslava Kojzara „Ztroskotanci a samozvanci“. Pravdou je, že dotyčný nebyl v té době senilní, zapšklý, osamocený a poražený člověk v třídním a ideologickém souboji Západu s Východem – ale byl na vrcholu totalitní komunistické nomenklatury. Mějme tedy přeci jen pochopení pro starce se snižující se psychickou sebekontrolou v momentě, kdy nemám společenský korektiv – protože žiji v zásadě vyloučen ze společnosti.

  Tarasova Terasa: „Kdo to byl? Krásná to Cikánka?“

  P.S. Je tohle ještě „levicový“ názor ideového bojovníka proti kapitalismu,anebo spíše pravicový názor nacionálního socialisty – ideového bojovníka proti kapitalismu, co myslíte?..:-)DDD

  1. oprava—-„obecně – někdo žádný kontext nepotřebuje krom pár frází, do kterých si dosadí svého nepřítele jako substituci vlastního zoufalství, vybustrovanou, starou zahnívající (obvykle třídní a rasovou….) nenávistí….

  2. Všichni tady vědí, že Taras píše pravdu, (pokud si to někdo přečte) a pokud se někdo rozhodne reagovat, bude to jen o tom, do jaké míry je ještě ochoten zavírat oči před realitou.
   Myslím ale, že i ti nejnadšenější „levičáci“ a „antinacisté“ přejdou tuto ukázku mlčením, protože nepříjemná fakta se v „lepších a vzdělanějších“ kruzích tímto způsobem prostě řeší.

   1. „Všichni tady vědí, že Taras píše pravdu“ – v tom článku? Ten jsem nečetla, už jsem tam přestala chodit.

    Obecně říkám, že občas bývá všude možně tak přepravdováno, že se samotná pravda ztrácí. Či spíš nutně musí ztrácet. Tohle je pravda!, máte pravdu, on má pravdu! – taková obyčejná vyjádření, a k jakým problémům, které pak plynou od všech tzv. majitelů pravd, to může vést.
    Tím neříkám, že Taras je majitel pravdy.

   2. „Všichni vědí, že XY píše pravdu“ je klasický argumentační faul. Pravdivostní hodnota každého argumentačního faulu = lež.

    1. Pro naprostou většinu lidí je pravda to čemu věří.

   3. Taras napsal mj. tuhle prasárnu:
    „Romové, přibližně devadesát procent z nich, nemají v kapitalistickém systému prakticky žádnou šanci živit se poctivě. Je to jednak v důsledku katastrofálních sociálních poměrů, ve kterých vyrůstají a které si sami zavinili, a z nich vyplývajících chybějících pracovních návyků, jednak kvůli své většinově podprůměrné inteligenci, dané geneticky a dlouholetým příbuzenským rozmnožováním. Oni nejsou schopni na kapitalistickém trhu práce obstát v žádném ohledu…“

    Docela by mě zajímalo, jak by chtěl pravdivost svých výroků dokazovat.

    Čím si „zavinili svoje sociální poměry sami“ ti, kteří „v nich vyrůstají“? To jako že děti můžou za to, do čeho se narodily a v čem vyrůstají?

    Jak se dá dokázat, že Romové mají „většinově podprůměrnou inteligenci“ a že je podprůměrná inteligence „dána geneticky“? Tento paušalizující nesmysl jednak pomíjí existenci asi osmi druhů inteligence (a pozorováním lze zjistit, že řada Romů zřejmě vyniká přinejmenším v inteligenci emocionální, sociální a umělecké), za druhé, není vůbec zřejmé a nikdo zatím bezesporně nedokázal, zda se inteligence (které její druhy?) spíš dědí nebo zda se k ní dá vychovat nebo zda jde o mix obojího a v jakém poměru, a konečně, sami psychologové diskutují o tom, zda měření IQ klasickými IQ-testy (tj. jedné z těch 8 inteligencí, o níž zřejmě píše Taras, i když to nikde explicitně nevyjádřil…), které bylo původně „ušito“ po válce pro potřeby US vzdělávacích systémů a US Army na míru WASPům = severoamerickým bílým anglosaským protestantům (a proto v něm často selhávají černí Američané i Hispánci a kdoví, jestli ty testy nejsou schválně zkonstruované tak, aby preferovaly nějaké skupiny před jinými…) vůbec měří něco jiného než schopnost úspěšně skládat IQ-testy…

    Víceméně stejné argumentační fauly se používaly svého času vůči židům a dnes vůči muslimům.

    A ještě něco: Ať už je takové postoje a jejich nositele možno označit jakkoli, tak s levicovostí nemají vůbec nic společného.

    Jediné, co má v citovaném článku nějakou informační hodnotu, jsou přírůstky do seznamu těch, koho Taras nenávidí. Což sice neříká nic o těch přírůstcích, avšak o Tarasovi mnohé.

    1. Čím si „zavinili svoje sociální poměry sami“ ti, kteří „v nich vyrůstají“? To jako že děti můžou za to, do čeho se narodily a v čem vyrůstají?
     Za to v čem děti vyrůstají mohou rodiče. Romové v této zemi nejsou bezprávnými otroky. Pro jejich děti je vzdělání stejně dostupné jako pro kterékoli jiné děti. Pokud se jejich děti liší svým přístupem ke vzdělání a neodnáší si ze školy totéž co dědi jiné, což se následně promítá i do jejich profesního zařazení ve společnosti, je to samozřejmě opět výsledkem toho jaký postoj ke vzdělání v nich jejich rodiče vytváří.

     Ať už jsou dobří v kterékoli z osmi inteligencí, či v nějakých dalších které možná ještě nebyly „objeveny“, není tato jejich kvalita (až na velmi sporadické výjimky) téměř nikde vidět. Protože žijí v zemi kde mají stejná práva jako majorita, musí jít buď o problém genetický nebo kulturní. Genetický odmítáte, zbývá tedy ten kuturní a to už je, v zemi jako je naše, záležitost osobní volby každého jednotlivce či rodiny. Jak je možné, že se např. Vietnamci dokázali začlenit do místní společnosti rychleji než Romové kteří na to měli k dispozici mnohem více času? Děti samozřejmě nemohou za to jaké mají vzory a jak jsou vychovávány. Ale obecně Romové si za svou pozici ve společnosti mohou sami a Taras žádné prasárny nepíše. Jen nastínil jejich viditelný obraz.

     1. Neexistence formálního zákazu ještě neznamená reálnou možnost. Ty děti sice mohou chodit do školy, ale na rozdíl od majority do ní chybí hladové, „doma“ (tj. na ubytovně) si nemají jde dělat úkoly, rodiče jim nepomohou, protože sami neumí a mají úplně jiné starosti atd. atp.

     2. Dost velikánů v mnoha směrech vyrostlo ve výrazně chudých poměrech. Mnohdy v takových jaké si současný český cikán ani nedovede představit. Jistě se u nás najdou hladové cikánské rodiny, strádající v těsných prostorech na ubytovnách ale určitě to bude velmi výrazná menšina. Ta omladina se kterou se potkávám chodí slušně oháknutá, čučí do chytrých mobilů stejně jako její necikánští vrstevníci a vůbec nevypadá na to že by měla nějaké problémy se stravováním. Myslím že procentuálně není v jejich řadách více postižených chudobou než v našich.

     3. „Jak je možné, že se např. Vietnamci dokázali začlenit do místní společnosti rychleji než Romové“
      Velice častý, propagandou zneužívaný OMYL.
      Co myslíte, že se stane, když si i „necikán“ ve své vlasti půjčí od mafie doma těžko splatitelnou sumu, za tu částku ručí i jeho rodina, kterou zanechává ve své zemi a odcestuje KAMKOLI do světa, kde má tatáž mafie „filiálku“?
      Takový Vietnamec se pak pro myšlenkově prokrastinujícího Evropana, který sotva pozná Vietnamku od Vietnamce, stane neuvěřitelně nativně pracovitým. No ale zkuste mafii nezaplatit. Nebo Čechovi říci, že pohádka se NEKONÁ. tttt

    2. V čem je tedy problém, Hanku?
     Jaké je řešení romské otázky, samozřejmě pokud připustíme, že existuje?
     A zajímá mě samozřejmě levicové řešení, skutečně levicové, tedy cosi vznešeného a hluboce lidského.
     Socialiace romů mezi normální lidi se nedaří, jakkoliv dostávají nové byty, záhy z nich dělají byty vyloučené, a vyloučené jsou celé oblasti, před jejich přichodem nevyloučené.
     Snad by pomohli nějací domácí učitelé, placení státem.
     Špičkový pedagog by prostě chodil do romské rodiny a tam by pracoval s romským dítětem, nejlépe o 3 roku života.
     Už se to i dělo, ale od 6 let, a za půl roku dokázali specialisté zvýšit IQ romského chlapce ze 70 na 74.
     Problém je, že romských dětí je hodně, a špičkových pedagogů málo, tak snad až první romové vyštudují, mohou učit další romy, zatím se hodně osvědčila inkluze a povinná docházka do MŠ, brzy to ponese hmatatelné výsledky.
     A samozřejmě, ty IQ testy klidně mohou být speciálně pro bílé, ale to by znamenalo, že rasy skutečně existují, což všichni víme, že to není pravda, a rasy neexistují, a vy hanku, to víte nejlépe, protože to je hluboce levicové.Pojďme pohovořit o praktických věcech, hanku, a argumentační fauly, tak příznačné u bílých lidí- už se to používalo u Židů a muslimů…i když to by zase znamenalo, že rasy existují, a my už víme, že tomu tak není.
     Tedy praktické řešení, důkaz místo slibů!
     V romské komunitě máme velký potenciál, jejich děti jsou zatím prázdné, a baží o naplnění vědomostmi.

     1. Hank prostě nikdy neviděl Róma, ale cítí potřebu o tom, co nikdy ani neviděl, poučovat ostatní. Dobře to známe. Posviťte na prvoka, začně mávat bičíkem. Řekněte jinost (ne rovnost) a sluníčkář začne nadávat, urážet a produkovat teorie, které jsou vším, jen ne odrazem reálného světa.

     2. Romové jsou lidé a rovní lidé. Bohužel jsou ale také víc než často hodně jiní než většinová populace. Bohužel, protože jim nedělá problém někoho zmlátit nebo pobodat pro nic za nic nebo páchat jinou trestnou činnost. Tyto skutečnosti jsou natolik markantní, že proto myslím, že pokud by hank viděl, také by i poznal.

     3. Tady už se řešení našlo, na západě je to už vymakané dokonale, u náš ještě lidé poznají na fotce se zmatnělým ksichtem a jménem Ferenc G. něco jiného, než Čecha, jmenovitě když se třeba jedná o obchod s otroky v Británii.
      Ale na západě je striktně zakázáno statisticky hodnotit trestnou činnost dle etnicity, čímž se podíl romů samozřejmě zásadně sníží, a třeba hank bude moci tvrdit, že se drby o trestné činnosti jiného etnika nedají nijak prokázat.

     4. Židé, milý politruku marxaku, jsou také na pohled stejní jako my. Ale páchájí odporné zlociny, primychavaji krev mladých panen do macesu, a jsou to lichváři. Mají banky Rotschild a Rockefeller a těmi ovládají svet…To nevíte? Je jedna taková pravdivá kniha, napsali ji carští důstojníci z tajné služby v Rusku někdy okolo r. 1905, o tom hodně detailně píše…

     5. Tady jde o to, že někteří nechápaví jedinci sice nezpochybňují lidství tvora jako takové, ale tvrdí, že není člověk jako člověk.
      Ty,Tribune, tvrdíte, že je člověk, jako člověk.
      Nechci se odvolávat na vědecké studie, které jsou hojně citovány níže, ale troufám si tvrdit, že černocha rozeznám od bělocha po 1 vteřině pohledu v 1000 případech 1000x.
      Jak je to možné, těžko říci, mám asi nějaký 6 smysl, nebo- nebo existují rozdíly natolik markatní, že jsou snadno viditelné.
      Jaká je hodnota romů v naší zemi také každý ví, a víte to i vy, Tribune, ale vy vidíte příčinu ve špatném prostředí a špatné výchově a špatném vzdělání, s čímž už velice demokraticky něco děláte od r.1990, nějakých 28 let, takže vámi vychované a zušlechtěné generace romů dospívají do prarodičovského věku.
      Tato činnost stála naší zemi stovky miliard, ale já zatím nevidím výsledek žádný, ve smyslu pozitivním, ve smyslu negativním jich vidím dost.
      Zásadní % romské populace, vámi už vychované a „oddiskriminované“ je odnaučeno pracovat a dělat cokoliv jiného, než pobírat sociální dávky.
      Ale..prosim, pokuste se do projektu socializace romského etnika vrazit další miliardy, byl bych ale vděčný, abyste se na ně příště skládali vy, třeba s hankem či Třešní a podobnými.
      Možná- kdybyste si to platili- by byly hmatatelnější výledky, než že se z cikána stal rom, z nepřizpůsobivého sociálně vyloučený, a z líného diskriminovaný.

 7. Sedla k němu těsně, jako náruční kůň k podsednímu, napsal kdysi slavný spisovatel. Stejně těsně se k sobě posadili Fagan s Hankem, přičemž je patrně spojila – vedle nenávisti k chudáčkovi Tarasovi – společná inteligence devátého druhu, to jest umění mňoukavě prdět do duchen. Bohužel se jejich nesporná dovednost přenáší i do jejich komentářů.

  1. A Taras se z toho posral.

   Vždyť on hank si, ty hlupáčku, jenom naivně myslel, že se s tebou dá diskutovat pomocí argumentů. Já vím, že to ty neumíš, ale neboj, on nato také příjde. Tak se tak necukej, v tvým věku to může být i nebezpečný.

   1. Nic ve zlém, Hamilbare, ale tenhle váš komentář také argumenty zrovna nehýří.

    1. Jaký argument byste si pane Mudra předsavoval např. k tomu „prdění do duchen“? Docela by mě to zajímalo.

     Ale vážně, prostě se snažím diskutovat na úrovní Tarase. Aby to ten stářík byl schopen pochopit.

     1. Člověk by od bývalého levičáka jeho typu čekal aspoň to, že ví, že přístup ke vzdělání je zatarasen převážně sociálně a že pokud v tom hraje roli etnický původ, pak hlavně skrze majoritní předsudky a ústrky.

     2. „Studie odděleně vychovaných jednovaječných dvojčat a mezirasových adopcí jasně ukazují na vyšší korelaci inteligence s genetickou spřízněností než s prostředím v raném dětství. V odlišných podmínkách vychovávaná dvojčata dosahuji v životě podobných výsledků. Životy dětí adoptovaných rodiči jiné rasy se ve výsledku více podobají typickým příslušníkům jejich rasy než jejich osvojitelů.“

      (Pramen: T.J. Bouchard Jr., D.T. Lykken, M. McGue, N.L. Segal, A. Tellegen, “Sources of human psychological differences: the Minnesota Study of Twins Reared Apart,” Science, 12, říjen 1990)

     3. Kdepak tyhle studie… Existují studie, které dokazují podřadnost černochů, existují ty samé pro Židy, Indiány etc. A vždycky věděcké, Také existují studie že kdo má křivý nos tak lže a krade. Také vědecké. Pokud bys, Tarasi, měl pravdu o Cikánech, potom měli Němci pravdu o Slovanech. Máš tedy na výběr: buď bude spolu s Cikány stejně dobrý člověk, jako Němec, nebo budeš pro Němce podčlověk jenom aby mohl být Cikán podčlověk i pro tebe.

      A mimochodem, ta citovaná pasáž obsahuje dva klíčové momenty, které ji pro tvoji argumentaci činí zcela nepoužitelnou, protože z ní evidentně plyne něco jiného, než si myslíš: „jednovaječná dvojčata“ a „rané dětství“. Zamysli se nad tím ještě.

     4. V té studii se prokazuje podřadnost, že ji srovnáváte se studiemi o podřadnosti? Něchtělo by to také zamyšlení od vás místo reflexivní reakce? Pokud dobře chápu, studie ukazuje význam genotypu a fenotypu pro určitou vlastnost člověka. Popíráte genotyp, nebo chcete zavést tmářství v dnes obecně uznávaných vědeckých pravdách, Tribune? Jistě, existovaly i studie, že vlak nesmí vjet do tunelu, protože by tam všichni cestující pomřeli. To však neznamená, že všechny vědecké studie jsou špatně. Kdy začnete pálit knihy, aby nic neohrozilo vaši subjektivní pravdu, tím méně pravda objektivní vědecká (vedle pravdy relativní a absolutní je pravda i subjektivní a objektivní a svou vlastní zaslepenost schovávat za relativní pravdu by pěkné nebylo).

     5. Já to pochopil tak, že ta studie má dokazovat, že sociální a kulturní charakteristiky některých etnik (která byla dříve implicitně označena za podřadná) jsou geneticky dědičné a tedy nevyhnutelné pro všechny příslušníky dané populace. Já vím, že ta studie nic takového netvrdí, číst umím, já se o ní bavím v kontextu právě probíhající diskuse.

     6. Finále ve sprintu na libovolné světové soutěž připomíná uliční přebor v Chánově. Sedmdesát procent hráčů NBA jsou černoši a v All Stars je jich devadesát procent. Co s tím chceš dělat, Tribune?

      Mimochodem – nerozumím tomu, proč by podobné životní osudy odděleně vychovaných dvojčat měly dokazovat něco jiného, než to, že genetika má na povahu a životní úděl rozhodující vliv, a prostředí při výchově vliv menší. Katastrofu při adoptování cikánských dětí zažila podobně jako ty nerasisticky nadšená dcera Pavla Kohouta. Nevím, co ti za potěšení přináší ignorování zjevných faktů, ale racionální to není.

     7. A není to proto, že ve sportu jsou překáže pro plnohodnotné zapojení nebílých zdaleka nejmenší, dost možná proto, že se jedná o svého druhu gladiátory, tedy zábavu, kterou pro patricie provozují otroci?

      Problém s těmi dvojčaty je ten, že jsou jednovaječná, tedy mají totožnou genetickou informaci. To je něco jiného, než různé geny různých cikánů.

     8. Stojíš na ztracené vartě. Černoši mají mnohem lepší zděděné pohybové vlastnosti než bílí: vyšší vzrůst, delší nohy, užší pánev, méně tuku a více účinné svalové hmoty. Hlavně pak pro basket důležitou lepší nervosvalovou pohybovou koordinaci. Taky mají větší ptáky, ale to je asi (podle třešně a tebe) zapříčiněno výchovou.

     9. Tribun:
      Já přesně nevím, co je v té studii. Co jsem vygooglil mi ukázalo několik řádků, dál jsem po tom nepátral. Ale vylučuji, že dnešní vědecká studie by mohla mluvit něco o podřazenosti nebo nadřazenosti. Nějaká podřazenost nebo nadřazenost existuje jen a pouze pro ultrapravicové extrémisty (co se cítí oprávněni někoho bombardovat, určovat, co smí a nesmí, včetně práva být zvolen apod.), jinak dnes už ne. Vědci ale nejsou extrémisti, jsou to lidé, co prokazují jinost nebo stejnost určitých vlastností.
      Podřazenost a nadřazenost je to, co má nebo nemá být (preskripce v uspořádání mezilidských vzahů daná lidskou vůlí bez modality pravdy), stejnost nebo jinost naproti tomu to, co je (na vůli člověka nezávislá dekripce s modalitou pravdy).

      Genotyp a fenotyp jsou pak obecně uznávané pravdy. A statistická významnost prokazující tu pravdivost deskripce určitého parametru je prostě statistická významnost. Je zavádějící před tím zavírat oči a zbytečné asociovat s objektivními fakty nějaké emoce nebo domýšlivosti.

     10. Tarasi nepatrim v zadnem pripade do kategorie Tvych nepratel (Fagan, hank, Hamilbar zde, plus Tebou vyjmenovani na Psu i jinde) ale k vedecke studii Tebou vyse odkazovane (vetsi vliv dedicnosti nez prostredi)Ti sdeluji ze i kdyby seznam dochtoru pod ni podepsanych byl dvojnasobny nikdy nesmi byt pravdiva.
      Je v rozporu s ideologii multiculti a stejne hodnoty vsech kultur, vsech ras , vsech nabozenstvi , vseho sveta , nove ideologie pretvarejici lidstvo do jedne velke smesi multivseho a pritom v nicem se nelisici v poslusnosti !
      Nerozumis ?Elity ridici chod spolecnosti jsou dane a vse co pod nimi jest, jedno jest.
      German, Slovan, Cikan, Afro-Emerican, afro-african, afro-jihoamerican, asiat,asio-evropan a kazdy jiny dalsi
      blend, vso roovno, vsjo stejna level ,
      vse nejlepsi a stejne kvalitni lidske zrno, zadny plevel, kazde rozliseni, odliseni je rasismus a kazdy jiny ismus je v multiculti zakazan, obohacujici prvek a vseho ve vsem je k pochopeni prikazan.!
      Jeste neni? Co nejdive bude !
      Radeji si priprav clanek k 50 vyroci srpna 68, tam to pak bude i Hamilbar mit tezsi, nebude moci negativne reagovat ( tak jako zde, kdyz jinak nemohl tak alespon vekem), naopak uz nejen pametnici 2 svetove ale i r.68 odchazi na vecnost.
      Jak sis v reakcich Tvych nepratel precetl, ani pohled na Cikanske ethnikum, ani Tva ironie o „společne inteligenci devátého druhu“ ponizena na uroven az cehosi do duchen nebyla pochopena.
      Ty pochop ze pokud jde o Pravdu, vse marno, podobne jako kdyz volas po jinych politicich a chces takove kteri to mysli s lidmi dobre. :-(

     11. No jo, jaké ale mají Ota Fagan, Tresen, Hank a Hamilbar společné zájmy s neocony a multikulturalisty? U Fagana je to jasné: patří k LGBT komunitě a právě asi nakrucuje svoji nevzhlednou řiť v průvodu. Protěžování menšin, včetně té cikánské, je tedy (jak se domnívá) i v jeho zájmu. O Hankovi nic nevím, vytahoval se tady svým obchodnickým umem, se kterým se obohacoval v prostředí islámském, tedy zřejmě načichl islámským opovrhováním bezvěrci. Jeho reakce jsou vzteklé, nevěcné, demagogické a většinou hloupé. Hamilbar proslul překlady ruských věrozvěstů, vlastními názory šetří a útočí na jiné. Tresen, poté, co zkrachovalo její primitivní a fanatické pravičáctví z Pavouků, se stále hledá a zdá se, že konvertovala k dobroserství. Mají jedno společné: debata s nimi (s výjimkou posmívání se jim) nemá valného smyslu.

     12. astrauastralia: „…pokud jde o Pravdu, vse marno…“
      Bingo! Hledání pravdy může být často korunováno i úspěchem, viz diskuse nahoře, kde to ještě vypadá, jako kdyby někteří chtěli skutečně hledat pravdu. Pokud si ale tady někteří vepsali do štítů hledání Pravdy, tak diskuse s nimi je ztrátou času. Pravdu s velkým P nikdo ze smrtelníků nenajde nikdy. Smutné je, že oni sami nikdy nepochopí marnost svého úsilí…

     13. Archiv Pavouků umřel bohužel spolu s Halladinem, takže vám nemůžu dokázat, že jsem před těmi 13 lety až do zániku Bloguje.cz psala némlich to samé co tady, když jsme tam diskutovali o Cikánech, Romech, jejich šancích etc. Řekla bych, že by vám to mohla potvrdit Míša, případně Sax, jestli ho zas pustí na net. Na Astra v tomto bodě moc nespoléhám, byl sice u toho taky, ale nevím, jestli mu to utkvělo.

     14. Pan Mudra coby přítel totalitního režimu, který fungoval na základě apartheidu nadřazenosti vedoucí úlohy jediné strany a dělnické třídy nad třídami poraženými, má zažívací potíže? Pak doporučím kinedryl anebo prst do krku, poražená třído -)

      Jen díky neskonale velkorysosti tohoto režimu a jeho liberalismu, můžete kázat svinstvo o nadřazenosti bílé rasy, za která by vás pochopové z uradu Simona Wiesenthala v Německu už dávno čapli a přivedli před ústavní soud v Karlsruhe, že se nám tu s Tarasem snažíte tvrdit jen mírně modifikované kydy jako jeden rakouský frajtr v base, když zosnoval jeden neúspěšny puč pred skoro 100 lety v mnichovsky knajpě a sepsal ta hovn*a na papír, zatimco brucel, aby je nezapomnel.

      Ať už si myslíte o jejich „vědeckosti“, co chcete, chodí se za jejich šíření sedět. Teda v civilizovaných zemích.

      P.S. oproti Tarasovi není prilis těžké být krasavec,:-)

      P.S. 1 Tarasovou specialitou je infantilně urážet vzezření druhých a to tak náruživým způsobem, že tím svym vlastnim, snad tento „metrosexual davno mumifikovaných modelu“, musí sám trpět jako jistým komplexem méněcennosti. Přečtěte si jeho osamoceně výkřiky z jeho rasistickeho webu (kam umístil i pornosnimek z RealityKings) – velmi vkusne:-)

     15. Vy samozřejmě necitujete tu původní studii Boucharda a spol. o výzkumu dvojčat, ale její tzv. shrnutí, které vyšlo v rámci jednoho „osvětového“ textíku před rokem na Délském potápěči. Bylo by to jasnější, kdybyste u toho „zdroje“ neměl oproti Délskému potápěči vynechané stránky: „s. 223 – 228“. Tři věty na šesti stránkách by byl totiž ještě pozoruhodnější výkon, než když se Marek Benda snažil udělat dodatečnými typografickými úpravami ze své bakalářky diplomovou práci. Zkrátka v těch vašich uvozovkách je citát nějakého Devlina se Spencerem, z nichž ten druhý má teda i hodně výživné osobní heslo na wikipedii: https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_B._Spencer

     16. Ale prdlajz. Spencer a Devlin se odkazovali na studii a jejich článek (mimochodem – naprosto přesný a pravdivý, proč ho nazýváte „osvětový“?) byl přeložený do našeho rodného jazyka, tedy jsem si jenom ušetřil práci. Převzal jsem i argumenty se sportovci, ale nikoliv proto, že by to bylo objevné; sám jsem tenhle jasný příklad nerovnosti mezi rasami použil už několikrát a před desítkou let. Asi bych si měl – podle vás – objednat studii z roku 1990 z Ameriky, prostudovat ji a pak teprve něco z ní citovat? Spencer obhajuje bílou rasu, tedy stejně, jako Hank s Tribunem obhajují Cikány: co je na obhajobě bílé rasy rasistického, když to není rasistické v případě černochů a Cikánů? Spencer také například volil Kerryho, protože nesouhlasil s Bushovým napadením Iráku. To je také nacistické?

     17. Vykrucujete se úplně stejně jako ta Malá, která si halt taky ušetřila práci, když psala teoretickou část své diplomky o králících. To, co jste měl udělat, jsem napsal naprosto srozumitelně: Citovat rovnou ty dvě vaše autority, kteří zkrátka podle vás mají pravdu už jenom proto, že jsou na rozdíl od Hanka s Tribunem obhájci bílé rasy. Tak se teď nevymlouvejte, že jste si přece nemohl objednávat z USA nějakou studii. Bouchard a spol. do toho vašeho příspěvku spadli jak Pilát do kréda, takže je úplně jedno, co vlastně zkoumali, na jakém vzorku a k jakým závěrům došli. Zkrátka v jejich výzkumu nic o tom, že „životy dětí adoptovaných rodiči jiné rasy se ve výsledku více podobají typickým příslušníkům jejich rasy než jejich osvojitelů“, nic není. To k němu dodaly až ty dvě vaše nepřiznané autority.

     18. A vy jste snad tu Bouchardovu a spol. studii četl, že víte naprosto přesně, že „v jejich výzkumu nic o tom, že „životy dětí adoptovaných rodiči jiné rasy se ve výsledku více podobají typickým příslušníkům jejich rasy než jejich osvojitelů“, nic není.“? Četl nebo nečetl? A když nečetl, tak proč kecáte?
      Proč bych se měl vykrucovat, zvlášť před takovým podivínem? Citát byl v uvozovkách, tedy snadno dohledatelný, uváděl jsem pramen citátu. Co víc chcete? Asi sám nevíte, kromě toho vašeho flusání. Bacha na vestu.

     19. Tak znova: Když něco dáte do uvozovek, tak je to citát. A když pod to umístíte odkaz na zdroj nebo pramen, tak se automaticky předpokládá, že citujete přímo z toho zdroje. Vám to sice může připadat podivínské, ale tak to zkrátka je. Takže vy jste ve skutečnosti citoval článek z Delského potápěče. Už je vám to jasné? Ale abych na rozdíl od vás jen tak zbůhdarma „neflusal“, dám jsem odkaz na ten prapůvodní článek: http://web.missouri.edu/~segerti/1000H/Bouchard.pdf
      Jo, díval jsem se na něj, takže na rozdíl od vás zkrátka vím, co se v něm píše a nepíše.

     20. Eugenika je také věda pro Tarase. A možná nám odcituje neco od Rosenberga. Delsky potapec a nás marxleninista s rudými trenkami na půl žerdi?

      Ne, neni to divné. Jen četl Marxe pozorně. O podřadných národech, jejichz podradny genofond je přiřazuje do trvalého „Leitungu“ či “ Rukavaďítělstva“ vyspělejších národů, psal taky tento „vědec“.

      Primitivnější snahu o prokázání toho o co se snažili lide jako Ploetz, který byl mezi zakladateli Spolku pro rasovou hygienu, jehož členové se hlásili k eugenice, jsem už dlouho neviděl. Ještě větší fanatik, ale pozor profesor, takže vědec (!) než Ploetz měl Fritz Lenz z univerzity v Mnichově, jenž byl od roku 1923 prvním německým profesorem rasové hygieny, a teď Tarasovy „vědecke“ názory o dědicne podřadné inteligenci cikanu. Odůvodnění, že má někdo zase velký péro je objevem asi takovým, jako ze Asiati jsou rakosnici.

      Nejspis proto se dožívají nejvyššího věku na planetě (nejstarší lidé na světě jsou tradicne v Japonsku). Možná mu z toho vyjde že i když je někdo malej, starej a bohatej – a to oni jsou – znamená to, ze naproti tomu některý Češi s malym perem musí mít pro zachování tělesné rovnováhy zase větší mozek:-).

      Tarase jsem viděl jednou na fotce, a fyziologický proces zrovna u něj neodpovídá ani jedné vedecko-rasisticke teorii, protože marginalismus je ekonomicky směr a nikoli jedna z psychologii lidské osobnosti:-)

     21. Tedy Oto, vy jste takový případ, že se to snad ani jinak než genetickou poruchou vysvětlit nedá. No, jistě jste oproti Tarasovi krasavec k pohledání. Přesto tiše doufám že má váš odmítavý postoj k podřadnému genofondu reálný základ, protože z představy toho jak se šíří nějaké vaše „duplikáty“ se mi dělá nevolno.

 8. Velice zajímavý způsob diskuse. Čistě informativně; kdo z vás věří, že Taras četl tu studii na kterou odkazuje?

  1. A já jsem někde napsal, že jsem ji četl? Americkou studii z roku 1990? Tohle je typické pro duchovní skřety vašeho formátu: nejste schopni oponovat v základním tématu, tedy se začnete šťourat v hovadinách a bezvýznamných maličkostech.

   1. Vy jste teda komik človíčku! Vy jste se jenom přepnul z „nečetl jsem ale odsuzuji“ do „nečetl jsem ale souhlasím“. Fakt gigant ducha. Odcházím za hankem.

    1. Musíte alespoň ocenit Asfaltův teorém, že genotyp a fenotyp jsou uznávané pravdy.

 9. Suma sumárum, celá diskuse od momentu, kdy ji sem přišli rozvrátit osvědčení bijci vittta a taras2, je o tom, jestli cikáni, muslimové a jiní čmoudi jsou lidi nebo ne. Bylo by tedy záhodno nastolit otázku, kdo utrpěl větší míru ztráty lidskosti, zda ti čmoudi, cikáni a spol. nebo ti, kdo se z nich ty nelidi pokoušejí dělat. Pro mě je odpověď jasná. Chtěl bych k tomu jenom ještě podotknout, že bijci tohoto typu za své svalnaté řeči skrývají jediné, a to je strach. Z čeho strach, o tom tady nemá smysl diskutovat, koneckonců jinde to kvalifikovaně rozebrali povolanější. No ale z těch jejich strachy posraných trenek už to tady řádně smrdí, takže si to tady, vážený pane domácí, pěkně užívejte. Pro mě je „diskuse“ tohoto druhu ztrátou času.

  1. Jistě, došly argumenty, odcházíte jako vítěz.
   Co vy to, hanku, vlastně máte vepsáno na štítu?
   Hledač pravdy, nebo její nositel?
   I když píšete, že nikdo ze smrtelníků nenajde pravdu nikdy…tedy ani vy ne, co myslíte?
   Navíc si tam ještě můžete napsat LHÁŘ, protože řeč o tom, že se hledá, zda rom či jiný čmoud je člověk nebo ne, se tady řeč nevede.
   Dokonce se tady ani nevede řeč o muslimech, vyjma vás, samozřejmě, a ještě k tomu rasisticky přidáváte, že muslim má cosi společného s konkrétní rasou.
   Ale rasy za jedno nejsou, a za druhé- proč by běloch nemohl být muslim?
   Co se týká rozvracení diskuze, ale jděte, tu diskuzi jsem tady rozpoutal já, a samozřejmě také Taras, protože jde o jeho článek, a já jsem u Janiky upozornil na nechutné napadání právě Tarase zde, což sem přitáhlo další diskutující.
   Tahoun je ale Taras, bez jeho článku byste si tady mohl diskutovat tak max. o levicovosti a pravicovosti a o vaší genialitě.
   Takže vaše intelektuální vyzvracení, jak zde já a Taras narušujeme diskuzi, která by bez nás vůbec nebyla, je poněkud křečovité.
   A vaše posrané trenky cítím až sem, jste to totiž evidetně vy, kdo se zbaběle dekuje z boje.
   O našich posraných trenclích víte leda tak hovno, vy štítonoši s pravdou!

  2. Jakékoli šermování studiemi, neprobíhající na akademické půdě je naprosto k ničemu. I člověk který nikdy žádnou z nich nečetl si uvědomuje že etnika mají svá specifika. To ale samozřejmě neznamená žádnou nadřazenost jednoho nad druhým.
   Bedla jedlá je dobrá na houbové řízky a Muchomůrka červená zas coby dekorativní prvek na obrázku nějakého pohádkového paloučku. Jsou si hodně podobné ale to v čem se liší je na nějakém srovnávacím žebříčku neposunuje nahoru ani dolů.

   Lobování za stejnost má smysl pouze v souvislosti s rovností před zákonem ale všude jinde jde o zabedněnost a zavírání očí před realitou. Stejně tak není pro běžné lidské soužití podstatné zda mají ta specifika svůj původ v genech, božské vůli či v nějakém jiném nosiči. Mám-li ohled na ostatní pak nepolezu s chřipkou mezi lidi, nezávisle na tom zda jsem ji chytil při lyžování a nebo v průvanu na WC. Podstatné je že ji mám tady a teď.

   Výsledky všelijakého zkoumání jednotlivců jakéhokoli etnika nic nemění na tom jak reaguje to etnikum na prostředí jako celek či alespoň jeho majoritní část. To je to čím je třeba se zabývat pokud je nutné řešit konflikty které to reagování provázejí. Cílem jakékoli společnosti, sebevíce různorodé, je (mělo by být) četnost konfliktů snižovat a každé nimrání se v proměnlivých detailech působí coby brzda jakéhokoli rozumného řešení.

   Na tom nic nemění skutečnost že se tím „nimráním“ dost lidí živí a jejich činnost leckdy nese i užitečné plody. Vždy je čas k zasazení nových poznatků do starých pravidel ale je chybou otálet s nastavením pravidel až do chvíle kdy nabudeme dojmu že už konečně máme poznatků dostatek. Taková chvíle nikdy nenastane a zavírání očí před negativními jevy, jejich okecávání všelijakými teoriemi a pření se o jejich platnost žádný užitek nenese.

   Tady a teď se vyskytuje množina lidí která svou kompatibilitu se společností praktikuje paraziticky a hrozí reálné riziko že by mohla být početně velmi navýšena dalšími. Pokud její dosavadní působení bylo pro zbytek společnosti doposud únosné neznamená to že tomu tak bude i nadále ale dá se spíše očekávat že tomu bude naopak. V genech řešení prozatím nenacházíme a i kdyby – stále zůstane otevřená etická otázka jeho užití. Protože už víme že parazit dokáže zahubit svého hostitele a v tomto případě je jakýkoli invazní zásah do jeho integrity vyloučen, nezbývá než posílit odolnost hostitele vůči jeho působení a pokud možno bránit navýšení jeho výskytu.

   Jakékoli pohoršování se, nad přirovnáváním lidských bytostí k parazitům není na místě, protože nehovořím o jednotlivých lidech nýbrž o jejich převládajícím životním stylu, který považuji za společensky škodlivý. Spolu s ním rovněž každý postup či postoj který je v tomto stylu svou podporou posiluje.

   Nevidím žádný morální, etický, či jakkoli hodnotový rozdíl mezi Bedlou a Muchomůrkou. Nemám nic proti jejich společnému malování na pohádkový palouček. Ale rozhodně odmítám konzumovat řízky z Muchomůrky v zájmu ideologie nějaké stejnosti.

 10. Tarasi, fakt je pro vás SPD dobrá volba, jak o vás napsal Astr?

  1. Přečtěte si laskavě můj článek, pak se nebudete hloupě ptát.

   1. O prolhané lumpy nikdy v dějinách nebyla nouze.
    To sedí.

    1. Vy jste nějak pookřála, tady na skutečně „levicovém“ blogu, vy, taková pravicová údernice.
     Jak si můžete za pomoci jiných enteligentů do někoho kopnout, také to uděláte.
     Nutno říci, že ale zcela bez nápadu, trapně, uboze, z pozice nechtěného přívěšku úplně pro každého.

 11. Tak škoda,, za hankem odešel i Hamilbar, a my se nedobrali cíle.
  Tedy:
  Jsou romové reálně schopni v blízké budoucnosti vykonávat profese, které náš stát potřebuje, tedy práci v továrnách, práci učitelů, lékařů, inženýrů či třeba řidičů dálkové dopravy či tramvají?
  Pokud si odpovíme NE, a já jsem na straně této teorie, pak je věc jasná.
  Romové prostě nejsou schopni jakékoliv socializace, a jejich intelekt neumožňuje složitější studia, vyjma vyjimek, které toto pravidlo mohou potvrdit.
  Romů je všude dost, a jsou i v místech, kde průmyslníci či stát hledá pracovní sílu, navíc jsou v pohodě schopni se kamkoliv přestěhovat, nemají s tím problém, jako naši lidé.
  Pokud tedy romští studenti neplní učiliště, střední a vysoké školy, je tady něco v nepořádku, pokud romští pracovníci neplní díry na trhu práce, je i zde něco v nepořádku.
  Pokud ale někdo odpoví ANO,tedy romové jsou schopni vykonávat jakoukoliv práci a studovat jakoukoliv školu, naskýtá se otázka, proč to nedělají.
  Za zmínku jistě stojí i to, že jakkoliv se většina romů nijak do pracovního procesu nezapojuje, netrpí ani finanční, ani jinou nouzí, takže lze jen těžko říci, že by je někdo nějak týral.
  To, že se do romské integrace vrážejí miliardy a výsledky nejsou nikde vidět je také FAKT, no, já ale nechápu, proč se příznivci varianty ANO ( tedy romové jsou schopni vykonávat jakoukoliv práci a jakékoliv studium) soustředí na to, jak by Tarase chytili za slovíčko, co řekl, a co neřekl, místo aby uvedli konkrétní výsledky, nebo konkrétní příčiny, proč to tak romové nedělají, i když toho jsou bez problémů schopní, takový Otik si ještě bere jako pádný argument Tarasovu podobu, podobně jako Hamilbar Tarasův věk.
  Každý, KAŽDÝ (Tribune) člověk ví, že romové dostávají přednostně byty, že jsou bez problémů umísťováni do škol, a když se bilí rasisté snaží, umístit své děti jinam, je to složitá záležitost, protože jsou spádové oblasti.
  Romové mají plno dotačních programů, všude jsou diakonie (je divné, že tam chodí jen romové, byť je to určeno pro všechny) a celkově lze říci, že se romům věnuje značná pozornost, policie, která si jinak jen tak ničeho nevšimne, zmlátí bez potíží rasistické demonstranty, a jakýkoliv, sebemenší náznak útoku na romy je mediálně propírán s vyskou mírou obecného znechucení českou malostí, a množství neziskových organizací situaci okamžitě ještě řeší.
  Tak jaký je závěr této diskuze?
  Jsou romové přínos pro naší zemi, nebo nejsou?
  A budou romové přínosem pro naší zemi v dohledné budoucnosti, nebo nebudou?

  1. Bejt tak chvíli Romem
   nemít stresy s domem
   kam zatejká, kde kus upad
   chlastat, řvát a v noci dupat.

   1. Po dupání řádný šlofík
    druhý den zas nový škopík
    zaplacený prkenicí
    z kapsy chlápka na ulici.

    1. Po škopíku jde se na věc
     hloupý gádžo dostal mazec
     stávej vole, do roboty,
     potřebuju nový boty

     1. Až polezeš domů z háku
      dostaneš pár po čumáku
      na férovku, v přesile
      nemáš čumět, debile!

     2. Jednou slušným dojde klid
      rozkopají tribunu
      jiní budou strachy blít
      nebude již konzumu.

      Bez práce už jenom hlad
      nebo zčernáš v lochu
      nezbude než kočovat
      či se změnit trochu!

     3. Slušní by měli dát po čuni
      už teď a velmi řízně
      těm, co měří dvojím metrem
      z té lidskoprávní přízně.

  2. „Romové prostě nejsou schopni jakékoliv socializace, a jejich intelekt neumožňuje složitější studia“
   To je velmi zajimava uvaha od individua,ktere svoje vlastni studia ukoncilo 8.tridou ZS a v soucasne dobe se „socializuje“ denne min. 20 hodinami hejtovani na kompu a pravidelnym porusovanim zakonu teto zeme(par.356….)

   1. Trapný, a lživý pokus o sluníčkožert.
    No ale prosim, jak je libo.
    Sluníčkům a lhářům s oblibou nastavuji druhou tvář, jen se pak zase nediv, do dostanenš do svojí držky „pěstí“.
    Ty totiž rozhodně nejsi v pozici, že by ses NA MĚ mě čím reálně vytahovat.

    1. Kde jsem napsal lez,vito?
     Ohledne tveho (ne)vzdelani jsem vychazel pouze z informaci,ktere jsi sam zverejnil.
     Nedavno ses chlubil,ze nemas maturitu a z ucnaku te vyhodili.
     Takze predpokladam,ze jsi ukoncil pouze zakladni skolni dochazku(podobne jako mnoho Romu)
     Pokud je tomu jinak,muzes to uvest na pravou miru.
     Otazka je,jestli ti to bude jeste nekdo verit.
     Ja bych ti uveril mozna tak jeste 9.tridu ZS.
     Koneckoncu tomu odpovidaji i tve vedomosti i styl vyjadrovani(viz vyse)
     Zase podobne,jako u mnoha Romu.
     Ja se na tebe urcite nevytahuju.
     Tak jako se nemuzes vytahovat ty na Romy,protoze spolecnych znaku mas s nimi pomerne mnoho.

     1. :-D
      Tady na Moravě se takovým říká bílí cigáni.

     2. Myslím že u většiny lidí (zvláště v pozdějším věku) hraje roli v jejich myšlení daleko více to vzdělání kterého nabývají postupně po opuštění školních lavic a to včetně těch vysokých. Souvisí-li, hanku, vámi deklarované označení „bílý cikán“ s mírou dosaženého oficiálního vzdělání, pak je velmi hloupé a mimo to v sobě nese i pejorativní až rasistický nádech. Vy osobně ho také používáte? Pokud ano, tak pro lidi jakého typu? Dokázal byste to nějak přesněji charakterizovat? Já jen že bych si to porovnal s vitttovým „profilem“, což by pro mne bylo zajímavé, jelikož jde o člověka kterého znám i z osobního kontaktu.

     3. Pane Mudro, hank se samozřejmě spletl, protože bílý cikán se říká lidem, kteří žijí cikánským způsobem života. Ale pokud by použil slovo cigánit, tak už to bude trefné. Viz konkrétně taras, který se tu se mnohu hádal jako nějaká stará cikánka, kterou chytli při krádeži slepice. Ale pokud se teď vaším koníčkem stala politická korektnost, tak si v tom mentorování zdejšího fóra klidně dál pokračujte. Rozdráždíte tak akorát Otíka, který je už tak dost štěštím bez sebe. Určitě ho totiž muselo hodně potěšit, když z něj taras rovnou udělal hankova kámoše.

     4. Myslel jsem, že by to mohlo udělat radost na všech stranách. Co se týče vašeho problému, nejednalo se o slepici, ale o zaschlé z nosu.

     5. Seale, mě na Otíkovu rozpoložení sejde asi tak jako na loňském sněhu. Ale u vás by mne zajímalo jak jste došel k té představě o mém novém koníčku. Z té poznámky o pejorativnosti a rasisstickém nádechu v označení: „bílý cikán“? No, to bylo takové rýpnutí do hanka u něhož mám dojem že se mnohdy snaží korektním být. Však je to s tím „cigáněním“ dost podobné. V obou případech jde o pomyslný souhrn nějakých negativních vlastností, ať už předpokládaných či vypozorovaných, u nějakého etnika.

      Což souvisí s tím co jsem zde už psal výše o etnických rozdílech, přičemž já osobně jsem nakloněn vnímání všech coby rovnocenných a jejich „plusy a mínusy“ hodnotit teprve v iterakci s prostředím ve kterém se projevují. Kupříkladu o cikánském životním stylu se domnívám že zvýhodňuje jedince i skupinu v krizové situaci ale naopak je destrutivní ve fázi kdy je třeba postupovat preventivně ve snaze té krizové situaci předejít. Tedy jej nelze nějak obecně hodnotit z pohledu dobrý/špatný.

      Taras se hádal, protože jste ho k tomu dotlačil (když použiji alegorii k vaší cigánce) svým bazírováním na barvě slepičího peří na místo toho abyste se věnoval (opět alegoricky) tomu zda jde o výpůjčku slepice či o její krádež. Stejně tak mne nijak netěší, když to, že zde vyslovím nějaké své mínění, označíte za mentorování. Něco takového je mi na hony vzdáleno, mj. i proto že se necítím natolik moudrým abych mohl kohokoli poučovat. Je každého věc jak se k myšlence kterou napíši postaví a odmítavý postoj samozřejmou možností.

     6. Pane Mudro, odpověď je jednoduchá: vy jste si rýpnul do hanka a já zase do vás. Myslím si, že oba dva jsme nejenom hodně dospělí, ale zatím ani nedětinštíme, takže to uneseme bez toho, abychom si nadávali. Taras žádného advokáta nepotřebuje, ale pokud vás to zajímá: Můj prvotní dojem byl ten, že ho někdo tím upraveným odkazem napálil. To, že existují genetecké nebo kulturní rozdíly, není žádný nový objev nebo snad dokonce utajovaná pravda. Asi proto mě z celé dlouhé diskuse mě nejvíc zaujal ten anonym z 11.8.2018 – 06:55. Hodně dobrý postřeh v tom, že především díky Romům jsou Vietnamci považováni za příklad úspěšné integrace. Taktak se letos podařilo zbrzdit jejich tzv. třetí migrační vlnu, která má opravdu kriminální pozadí. Navíc tu začínají být jisté problémy i se začleněním jejich druhé generace, které se nikoli zbůhdarma neříká banánové děti. To píšu vyloženě na okraj, protože bych byl nerad obviňován z toho, že se někam snažím stočit dozajista skvěle rozběhlou diskusi.

     7. To je ale, Seale, velmi zajímavé stočení. Alespoň pro mne, protože o tom nic nevím. Ne že bych se občas nedočetl o odhalení nějaké tajné pěstírny trávy. Ale tyhle věci čas od času zkouší ve větším rozměru kde kdo, nejen oni. Pak také samozřejmě nějaké padělky v jejich stáncích… Ale doposud to ve mě budilo dojem nějaké drobné kriminality. O nějaké zbržděné kriminální vlně jsem nic nepostřehl. A to, že se jejich druhé generaci říká banánové děti teď čtu poprvé od vás. Pokud bych se tedy mohl dozvědět více, rád bych se s vámi na tom okraji diskuse pozdržel.
      Jinak, ani já nemám v oblibě žádné nadávání a z nějakého občasného rýpnutí vědu nedělám. Takže, pokud nejste proti, dokud oba nezdětinštíme, můžeme nechat rozšlapávání báboviček a mávání lopatičkami bokem.

     8. Lépe tuto sociální vrstvu (nebo subkulturu?) popisuje anglický pojem white trash. Lepší český překlad nemám, navrhněte… Anglický pojem je přesnější, protože širším způsobem zahrnuje i mentalitu. A ani toto vymezení není úplně přesné, protože např. v některých oblastech USA lze zvenčí od sebe rozeznat white trash od red necks jen těžko – hranice je nezřetelná a prostupná. Sociolog by možná lépe našel odpovídající české termíny.

      Ale co vy víte, třeba jsem jmenovaného chtěl jenom nasrat způsobem, který pochopí i on… Koneckonců si za své bezuzdné řádění tady a u Janiky nic lepšího nezaslouží. (Když už tedy v tomto „právním státě“ neexistuje síla, která by si vymohla používání §§ 355 a 356 trestního zákoníku se sazbou až 3 roky nepodmíněně.)

     9. Tak to jste sáhl vedle, Hanku.
      Mě nelze nasrat.
      Já píšu tak, jak vidím svět, nikoho nepodrážím, hraju fér, na nic si nehraju, platem se nevytahuju, majetkem také ne, zrovna tak vzděláním.
      Lháře a křiváka, jako jste vy lze nasrat snadno, a to tím, že se mu lež a podraz prostě prokáže.
      Objektivně.
      Né že tady Saul odhalí, že mám 8 tříd ZŠ, to je trapný pokus, ale když odhalím, že lžete a píšete rasisticky, těžko to můžete nějak vyvrátit, a tak zmizíte jak zápach hovna při závanu svěžího větru.
      A paragrafy, udával byste, co?
      To bejvaly časy.
      No, vydržte, třeba zase přijdou, můžete pak dělat antinenávistné hlídky na webech, a nahlašovat podezřelé z trestných činů.
      Třeba…třeba se zakáže i slovo „negr“ a „cigoš“.
      Zatím je to ještě povolené.
      Ale jak by se asi tak ten paragraf tvářil na „bílého cigána“, co myslíte?
      Mě nevadí, že jste rom, jak vidíte, každý je nějaký, já např. jsem heterosexuální bílý muž, a nijak se za to nestydím.

     10. Hele, jo?
      Píšete „Anglický pojem je přesnější, protože širším způsobem zahrnuje i mentalitu.“(white trash- bílý odpad)
      Tohle je klasický nenávistný a rasistický koment.
      O celé sociální skupině, která ale prokazatelně v českých zemích neexistuje, takže jste si jí nejprve musel vymyslet, jste napsal, že je to odpad s důrazem na barvu pleti-bílý.
      A pak mě píšete paragrafy, a že tady ŘÁDÍM.
      Schválně, jestli tady najdete, kde hovořím o černém odpadu, no schválně…
      Vy prostě nejste v pozici, abyste o někom jiném mohl napsat, že řádí (v kontextu s nenávistným rasismem) nebo se vyjadřuje nějak vulgárně (…jmenovaného chtěl jenom nasrat…vaše prohlášení).
      Kde pak, hanku, nejste lepší, ani náhodou, kdo rasisticky napadá bílé, je stejný rasista, jako ten, kdo to dělá naopak.
      I když vás mainstream hladí po zádíčkách, že o bělochách, a vůlbec když to jsou Češi, nebo dokonce Rusové, můžete napsat cokoliv, a pořád jste slušný a hodný kluk.

     11. Mě výhružné mávání paragrafy v takovéhle „hospodské“ debatě, ve které nejde o nic jiného než o výměnu názorů, dokáže nasrat docela spolehlivě pokaždé když se s tím setkám. Považuji to za ubohý pokus oponujícího, ukrýt se za cizí štít, po tom co k tomu vlastnímu ztratil důvěru.

     12. To je fajn,Kamile,ze se dokazete i nasrat.
      O to vic udivujici je,ze vas nechava klidnym napr. tvrzeni ,kdy se v opravdu hospodske debate vedle vyjadruje mistni stamgast zcela nepokryte a jasne v tom smyslu,ze“ Evropa se bude muset jednou vsech barevnych zbavit“
      Ale treba jste byl tenktat zrovna na zachode a nejak vam to uniklo.
      Nebo vas kamaradstvi zavazuje vic,nez vlastni cisty stit,kdyz uz jste ho zminil.
      Nebo jste tehoz nazoru a potom je moje zminka o cistem osobnim stitu samozrejme naprosto zbytecna.

     13. Musím kouknout, kdo píše..jo, Saul.
      Že ti do toho vstupuju, ale který místní štamgast se takto vyjadřuje?
      Hned bych se s ním začal kamarádit.
      Má podobný názor, i když tedy nevím, jak je k němu veden.
      Já kupříkladu mám ten dojem, že se Evropa bude muset barevných, nebo jejich zásadní většiny zbavit, protože barevní odmítají přijmout naše evropské hodnoty, a naopak sem tahají hodnoty svoje, které ovšem jsou s těmi evropskými v přímém rozporu.
      Kromě toho sem tahají i svoje války, a o ně také nestojím.
      Pak jsou dvě možnosti, buď my přijmeme jejich hodnoty, nebo se jich zbavíme.
      Jejich hodnoty přijímat nehodlám.

     14. Když mne ale, Saule, tohle vytahování špinavého prádla ze dna koše fakt nebaví. Pokud nemáte na zábavu nic lepšího, zkuste si o tom pokecat třeba s pračkou.

     15. Ve světě se říká white trash, v překladu bílý odpad. Jedná se o skupinu lidí, jenž nemají nic lepšího na práci než popouzet společnost vyvoláváním sporu, šíření nenávisti, případně přímým páchání drobné kriminality a zahalkou. Vitta bude příkladem „pokryvace“ bez nutnosti lézt na střechu. V angl. které nerozumí se tomu říká „penetrator“:-). Prinika svymi hejjty do společenských skulin, kam slunce nesvítí :-))))

      Četl Mein Kampf a tvrdí o něm že obsahoval „liberální“ myšlenky. Pak už není daleko obhajovat bílou rasu pomocí Delskeho.potapece. .Mým fovoritem je tam pentalogie „Sadonacismus ve filmu“ a pak muj oblíbený Marx a jeho velmi „přínosná“ stať – Zur Judenfrage.

      Obé jistě zastánci odlišnosti ras, Taras a pan Mudra oceni jako odborný vhled do nutnosti odlišovat rasu u muchomůrky a bedly, stejně jako u bílých a „negru“.

     16. Nerozumím tomu, jak může dokončená školní docházka, ať už z 8, nebo 9 třídy, mít nějaký vliv na vyjadřování.
      To jako na ZŠ učí děti mluvit sprostě, resp. učili za komunistů, a slušná mluva se učila až na učilištích, středních, a vysokých školách?
      To je zajímavé pojetí.
      No, z učňáku mě vyhodili, dokonce 2x.
      To jsem psal.
      Takže je to samo o sobě divné, co?
      Jak může někdo někoho vyhodit z učňáku podruhé, když už ho jednou vyhodili?
      Úplná záhada, co?

     17. Vubec zadna zahada to neni.
      Proste te vyhodili dverma a tys tam zase vlezl oknem.
      Podobne modely chovani ti zustaly dodnes.

     18. Aha, takže je tady možnost, že třeba mám i VŠ vzdělání.
      Přes to, že mě vyhodili z učňáku.
      Co myslíš, je tady fakt ta možnost?
      Rozumíš, tehdy bylo plno škol, a když tě z jedné vyhodili, klidně jsi mohl jít na jinou, pokud tě vzali.
      Nemusel jsi jít oknem někam, kde tě vyhodili dveřmi.
      Já jenom abys neodkláněl svůj žvást, ze kterého vyznělo, že koho vyhodí z učňáku, ten už ho nemůže mít a nic jiného též.
      Prostě ses ukec, to se stává, takže se tak nějak více kontroluj, a dej toho více…více klid, tah na bránu máš jinak dobrý!

 12. 11.8.2018 – 14:48
  hank
  …….. Pokud si ale tady někteří vepsali do štítů hledání Pravdy, tak diskuse s nimi je ztrátou času. Pravdu s velkým P nikdo ze smrtelníků nenajde nikdy. Smutné je, že oni sami nikdy nepochopí marnost svého úsilí

  hanku kdyz vidite hledani PRAVDY, take jako marne, co z toho pro Vas plyne?

  Podle jednoho filosofa nejvetsi lidskou chybou je pokouset se o neco co je nad jeho sily co je opravdu marne. Mnoho lidi se k tomuto zaveru dopracovalo i kdyz kazdy jinak. Plati i pro hledani PRAVDY:-(
  Kdyz pominete mnoho lidi kteri neusiluji o nic , u hledajicich obecne (nejen pravdu hledajicich) zklamani z hledani a nenalezeni je to nejcastejsi co hledajici naleza.

  To ze se casto mnoho lidi dopracuje ke spolecnemu nazoru( vetsinou diky stejne zkusenosti) jeste neznamena ze to vidi stejne.
  Marnost hledani pravdy lze vysvetlit bud zcela proste tak ze pokud existuje 7milliard homosapiensu muze existovat i stejne tolik pravd.
  Hledat to je to sluvko ktere vysvetluje vse. Kazdy homosapiens hleda neco jineho a jinak a proto se kazdy hledajici dopracuje i k jinemu vysledku.
  Ale dost filosofie a marnosti hledani PRAVDY.
  Dovoluji si zakoncit vyrokem ktery udajne pronesl Stendhal pri hledani PRAVDY v zene, kdyz nenalezal.
  Hledej telo najdes dusi, hledej dusi najdes telo a duse nikde.

 13. Zajímavé jsou pro mě dvě věci. Jak je možné, že relativně inteligentní lidé (Hamilbar, Hank, Tresen, Tribun, který se však rozumně drží zpátky) nevidí nebezpečí pro stát, pro sociální systém, pro společnost a veřejný pořádek – a konečně i pro jednotlivé lidi, pro občany, které představuje až odpudivé rozmnožování romského etnika, které si z šesti až osmi dětí na rodinu (opět nikdo neví, kolik je to ve skutečnosti, protože zjišťovat to je rasistické) udělalo byznys, kdy při dosažení téhle mety se už nikdo neodváží jim dávky nedat. Odjakživa platí tvrdá zásada, že dětí můžeš mít tolik, o kolik jsi schopen se postarat, jinak ti pomřou. A bílý muž a žena tak skutečně plánují, viz Kamil, který byl v tomto směru velmi čiperný, ale děti vychoval tak, že na ně může být hrdý.

  Neoficiální čísla, která nechtěně prosákla z úřadů, říkají, že každé desáté dítě, které nastupuje do školy, je Cikán. Znamená to, že je jich už přibližně půl milionu, což zase znamená, že během čtvrt století jich bude milion. A tohle je nutné zastavit za každou cenu, protože nevyhnutelným následkem bude buďto občanská válka, nebo vítězství politických sil, které s Romy zatočí (a pak s kdekým jiným také), nebo obojí. Zastavit se to dá jenom kombinací ekonomických opatření (přídavky na děti jenom těm, kteří pracují) a sociálním inženýrstvím nejvyššího řádu (pracovní povinnost ve státem zřízených a dotovaných firmách) a z velké části ústavní výchova). Prakticky stejné nebezpečí, stejného typu, představují pro Evropu islámští hnědí a černí migranti. Vy tohle opravdu nechápete, nechcete chápat nebo jste, vy inteligenti, obyčejně po sluníčkovsku hloupí?

  Což potvrzuje styl, kterým jste vedli diskuzi. Napadání kvůli věku, kvůli vzhledu a kvůli zcela nepodstatným pitomostem (Seal), vyhýbání se však diskuzi o nezpochybnitelné realitě (nikoliv tedy nějaké „pravdě“), to podporuje podezření, že to nemáte s charakterem i inteligencí úplně v pořádku a vzniká podezření, že jste asi skutečně zákeřní hlupáci.

  Navíc máte mezi sebou duševně nemocné lidi. Mohl by někdo s psychikou v pořádku vypustit do světa odstavec „Tarase jsem viděl jednou na fotce, a fyziologický proces zrovna u něj neodpovídá ani jedné vedecko-rasisticke teorii, protože marginalismus je ekonomicky směr a nikoli jedna z psychologii lidské osobnosti:-)“

  Rozumíte téhle větě? Já přibližně chápu, co chtěl říci, ale jenom proto, že ho znám asi patnáct let a na jeho myšlenkové vyměšování jsem zvyklý. Jde to s ním s kopce. Cožpak takhle mluví člověk, který je duševně fit? Je to magor, který se ve svých šílených myšlenkách a představách doslova utápí.

 14. K těm úvahám o Romech, Židech, Cikánech a běloších jen tolik; hodnověrné studie existují, byly doby, kdy se směly dělat. Dnes se bohužel opakovat nesmí, natož publikovat oficiálně a udělat metaanalýzu je poukázka nejspíš na kriminál, rozhodně na vyobcování z akademického světa (ostatně podobně jako by někdo chtěl zpochybňovat historickými fakty všeobecné a absolutní prokletí Nazi Německa, ale to sem nepatří).

  Nicméně srovnání samotné pro nás není moc lichotivé. Je sice pravda, že afričtí i američtí černoši jsou na tom co se předpokladů a IQ týče podstatně hůře než my (kavkazští běloši), o Romech platí totéž. Jenže na druhou stranu Židé a zejména Asiaté jsou od nás průměrem stejně daleko, jako my od oněch černochů a Romů.
  A průměrné ruské IQ je vyšší než průměrné americké. :-)

  Smysl takových úvah je ale mizivý; rozdíly intrapopulační jsou mnohem větší než rozdíly interpopulační.

  1. Rozdíly v IQ v rozumné společnosti nemusí zase tolik znamenat.
   Inteligent dělá vědce, a řepák kope kanály, ale potřební pro chod společnosti jsou oba.
   My chceme, aby se cikáni podíleli více na chodu společnosti, a věnovali se více svým dětem.
   A aby respektovali zákony alespoň tak málo, jako my, Češi.
   Víc nechceme.
   Ale i to je na některé dobrodince moc.
   Zbývá jen otázka, PROČ.
   Proč je tak nelidské chtíít po cikánovi, aby posílal své děti do školy, po škole aby je poslal do další školy dle reálných schopností, a pak aby ty děti pracovali jako každý jiný?
   Proč je tak nelidské chtít, aby nepřepadali lidi,nekradli a uklízeli si svůj bordel?
   Toť otázka.
   Nedávno falešný kněz Halík vyzvracel spousty oduševnělostí o tom, jak musíme přijímat uprchlíky.
   Nezajímavé, pokrytecké kecy, ale on vypustil ještě něco, co na první poslech není tak zřejmé.
   Musíme se naučit s uprchlíky žít.
   Vidíte?
   Musíme se MY naučit, ale to oni by se měli učit žít s námi, pokud tady chtějí žít.
   Cikáni to samé, proč by se měl sakra kdokoliv učit žít s nimi, a ještě jim platil živobytí?

   1. Tady statistiky nemám, ale obávám se, že zločinců je dost mezi bílými Čechy i mezi Romy a že si vzájemně nemáme moc co vyčítat.
    Problémy jsou ovšem dva.

    1) benevolentní zákonodárství, které nepřitvrzuje tresty dostatečně při recidivě. V momentě, kdy za první přečin budou veřejně prospěšné práce a podmínka, za druhý krátký nepodmíněný trest ve fešácké věznici, za třetí pár let v kamenolomu a za čtvrtý pár desítek let v kamenolomu (šibenici nám vzala EU), bude líp i bez ANO.

    2) levice, která dotuje chudší z peněz bohatších. Jestli jsou Romové v něčem odlišní, pak v tom, že se nestydí křičet a brát, když se dává těm, kdo křičí. Jsou velmi přizpůsobení podmínkám. A docela věřím tomu, že v tvrdě pravicovém státě, který nedobrovolnou solidaritu zlikviduje, přestanou být „spodinou“, neboť jsou velmi zruční a drzí do kšeftu. Aspoň ti, co znám.

    A konečně, váš rasový přístup je nespravedlivý vůči slušným Romům a zvýhodňující vůči neslušným bílým.

    1. Podle mě je nespravedlivý váš rasový přístup.
     I bilí kradou.
     Jasně, a myslím, že jich je úplně stejně.
     Jen cikánů je tady 15x méně.
     Já nechci být spravedlivý.
     Nejsem idiot, Michale, jen idioti chtějí být na světě spravedliví, prostě to nejde.
     Jeden člověk zemře v bolestech ve 33, jiný žije do 90 a umře ve spánku, a to ještě ten 90 žije více nezdravě.
     Jeden člověk je krásný, jiný ošklivý, jeden chytrý, jiný hloupý.
     Kde chcete najít spravedlnost?
     Levičáci samozřejmě už prohlašují šeredné ženské za krásné, a deviant je nadřazen normálnímu člověku, to však je jen iluze, která nebude mít dlouhého trvání.
     A že by se cikáni starali?
     No, však se starají, třeba v Británii není lepších obchodníků s otroky.
     A že dostávají dávky, protože křičí…ale ne, tak to není, dostávají dávky, protože sluníčkáři křičí, sám cikán by ani tak moc neřval.
     Já nechci, aby dostávali dávky, jen základ, na chleba a mléko, bydlení ve státních ubytovnách.
     Jenže to je právě ten rasismus, tohle chtít, a dneska už to řvou i cikáni, i když zdaleka ne tak hlasitě, jako bílí hlupáci a vychcánci.
     Cikáni jsou totiž především kšeft.
     Obyčejný, kapitalistický kšeft, cesta převodu státních peněz do soukromých kapes, jakmle cikán nastoupí jednou do práce, a chce žít jako člověk, okamžitě je z nej stejný otloukánek, jako bilý a už NIKDY NIC nedostane.

     1. To ale není kapitalistický kšeft, nýbrž kapitalistické využití socialistického přerozdělování. Kapitalismus žádné dávky nezná, jen ty z automatické zbraně. :-)

     2. Jak se to vezme.
      Je to kapitalismus, využívající prostě jiné zdroje.
      Jak finanční, tak lidské.
      Vykrádají se státní peníze, ve jménu socialistické humanity, za vydatné podpory samotných levicových antikapitalistických aktivistů.
      Na humanitu samozřejmě každý z vysoka sere, kde o ty obrovské zisky, ale jak už to tak bývá, kapitalismus vyžaduje zisk okamžitý a co největší, za co nejměnší časový úsek.
      Takže je naprosto nebere, co s těmi migranty a namnoženými cikány pak budou dělat.
      Však ono se něco vymyslí.
      Za jak dlouho měl Hitler plynové komory a krematoria, od jeho nástupu k moci?
      Za pouhých 8 let už běžel zkušební provoz.
      Pro kapitalismus může být i tohle kšeft.
      I stavby ghet pro nepřizpůsobivé jsou kšefty.
      Dokonce udělali kšeft i s islámu, halal žrádlo, hadry, mešity, státní podpory, mediální kampaně…
      Jen aby se ale jednou nepřepočítali.
      Horší je, s nimi se svezeme všichni.
      Proto vyznávám teorii, že čím méně bude zneužitelných variant, tém lépe.
      Není migrant-není problém.
      Není protěžovaný cikán- možný problém se řádově snižuje.

     3. Kapitalismus je ovšem v přímém rozporu s existencí státních peněz, libovolně rozdělovaných na něčí podporu. Neefektivita státních peněz je logická; o tom jsme tu už mnohokrát hovořili.
      Hitler nebyl žádný kapitalista, ale kolektivista. Jen holt nacionální. Firmy přímo neznárodňoval (většinu), ale nespolupracujícím podnikatelům do nich umístil státního správce, Treuhändera, který měl právo veta. Případně nehodící se podnikatele odklidil úplně, dle záminky původu.
      Konečně cikáni nejsou protěžovaní, ale protežovaní (protégé, protekce, s tíží to nemá nic společného a další rasistické jedovaté pokračování si odpouštím…).

     4. „Lidovou etymologií vzniklá forma protěžovat však dnes již představuje většinový úzus. Nabízí se tedy otázka, zda se původní etymologická výslovnost může ve spisovném jazyce udržet i nadále. Otázkou rovněž zůstává, je-li vůbec účelné podobu protežovat, kterou v současné době od každodenních uživatelů jazyka asi sotva uslyšíme, víceméně uměle udržovat.“

     5. Může a je. Samoúčelná simplifikace jazyka kazí jeho krásu, podobně jako substituce českého termínu zjednodušení cizím. :-)
      (aneb jak reagovat na nejmarginálnější větu příspěvku)

     6. Na nikoho bych jeho jazykovou úroveň nevytahovala. Beru to tak, že se každý mimovolně zařadí.
      Kultivované používání jazyka bývalo spolehlivým rozlišovacím znamením a veřejně se to přiznávalo. Dnes je to spíš taková tajná značka.

     7. Tak on se každý zařadí i schopností jazyk používat i co se týká bohatosti.
      Bukowsky byl a je celkem oblíbený spisovatel, ale jeho povídky by spíše svědčily o nechutném buranství.
      Originál tedy neznám, překlad je šťavnatý.
      Vy toho v bohatosti jazyka moc neukazujete, i když MOŽNÁ použijete významově správný výraz „protežovat“, místo špatného „protěžovat“.
      Ale to budete jedna z 50, jak zase naznačuje Taras ve svém pohledu na tuto problematiku.

     8. Michale, krásu jazyka může kazit i nadměrné používání cizích výrazů.
      Můžeme použít slovo „zvýhodňovat“ a bude to podobné.
      Nebo významově bližší „chránit“.
      Tedy cikáni jsou chráněni, zvýhodňováni.
      Protěžovat pak je počeštělý výraz protežování, jak uvádí Taras.
      Slovo protežovat se nám jazykově těžko vyslovuje v čisté podobně, a i když ho někdo vysloví správně, příjemce informace stejně uslyší ono „protěžovat“.
      Cikán kupříkladu místo „říkat“ použije jemu bližší „žikat“, což samozřejmě vyvolává bouřlivé reakce na straně Čechů, kterým je to k smíchu.

     9. Ano,Charles Bukowski měl nejen vytříbený jazyk,ale jeho postavy vyjadřují také neotřelé myšlenky.
      Jistě ne náhodou to bude tvůj oblíbený spisovatel(mimo jiných „klasiků“,kteří tě oslovili)

      „V černošských čtvrtích nasadili kulomety a začali kvapně řešit tamější bytovou otázku. – Nejsem rasista, – prohlásil Wallace, – ale když je někdo chudej nebo černej, je to jeho chyba.“
      Ch.Bukowski
      Nikomu nezvoní hrana

     10. Asi bych se měl omluvit, že jsem od Bukowskeho asi 2 nebo možná 3 knihy četl.
      Tak jo, omlouvám se za rasismus a xenofobismus a za Charlese Bukowského, že psal, co viděl a slyšel kolem sebe.
      On v tom žil, to on nastavoval zrcadlo nám, a ne „my“ jemu.

     11. Ještě bych se asi měl vyjádřit k tomu kapitalismu, abychom každý nepsali o něčem jiném, resp. o jiném úhlu pohledu, Michale.
      Asi existuje nějaká definice kapitalismu, já jí neznám, a v tomto ohledu nejsem moc příznivcem definic, protože dle mého nemohou vyjadřovat podstatu.
      Kapitalismus umožňuje komukoliv rozvíjet svůj potenciál na úkor druhých, na rozdíl třeba od feudalismu, kde bylo do značné míry dáno, kdo bude vykořisťovat, a kdo bude vykořisťovaný.
      To samo o sobě nemusí být nijak záporné, schopný člověk rozjede výrobu něčeho, a zaměstná méně schopné, z čehož určitým způsobem profitují oba.
      Kapitalismus v této fázi umožňuje rozlet myšlení a invence, vyjadřuje rozvoj a pokrok.
      Problém nastává až v kumulaci kapitálu, která je logickým důsledkem výše uvedeného, a kumulace kapitálu zase celkem logicky ústí do touhy ničit slabší a následně pak si za nadměrné a nepotřebné finanční prostředky (ničení slabších totiž ničí i motor kapitalismu- konkurenci- a tím zvyšuje zisky) kupuje politickou moc, což je ostatně to jediné, co se za to dá ještě koupit.
      Politická moc pak generuje touhu po využití nabídnuvších se zdrojů, tedy státních peněz.
      Tak, jako kapitalista dokáže využít ložisko uhlí, tak dokáže využít i státní kasu.
      Je to úplně stejný princip, najde se zdroj zisku, a způsob, jak ho získat.
      A stejně jak se dají využít dělníci, dá se využít nepracující chudina a pokud je využití nepracující chudiny výhodnější jak dělníka, kapitalista to udělá, a pokud má moc ovlivňovat politická rozhodnutí, tak samozřejmě bude pracovat na tom, aby té nepracující chudiny bylo co nejvíce, a když dojdou domácí zdroje, poohlédne se jinde.
      Celý princip množení cikánské lůzy a dovozu naprosto nepotřebných černochů a jiných barevných dle mého spočívá právě v tomhle.
      Mohla by se položit otázka, proč se nikdo nesnaží namnožit i bílou lůzu, případně jí vyrobit (cikánská lůza byla do určité míry cíleně vytvořena), inu, snadná odpověď.
      Princip vytěžování zdroje- v našem případě státních peněz, je barva kůže a poukazování na všemožné diskriminace na jejím základě.
      Ta musí být v odstínu černé, jinak se peníze ze státu vytěžují velice nesnadno- protože, bílý se (teoreticky) diskriminovat nedá, pokud to tedy není zrovna feministka či buzerant, z nichž je zisk sice menší, ale je, takže i toto se využívá.

     12. Ale to se neomlouvej,vito.
      Za to,co kdo čte se přece nikdo nikomu omlouvat nemusí.
      Za to co píše a šíří by už ale zodpovědnost přijmout asi měl.
      A víš,že zrovna ten Wallaceho výrok „„V černošských čtvrtích nasadili kulomety a začali kvapně řešit tamější bytovou otázku.“ mi přijde takový nějaký povědomý?
      Jako bych něco nejen podobného, ale téměř nachlup stejného v souvislosti s našimi vyloučenými lokalitami už někde četl a vůbec to není dávno,jen pár dnů zpět.
      No,ale Bukowského v knihovně nemám,tak nevím…
      Spíš jako bych to četl na nějaké diskusi jinde od nějakého „člověka s vrozenou slušností“,jak se tam sám definoval.
      No ale třeba se mýlím,s věkem už ta paměť až tak neslouží a ono je to stejně jedno.
      Takových „slušňáků“,nastavujících zrcadlo bylo,je a bude.
      Mimochodem to „nastavování zrcadel“ je mi povědomé taky.
      To už ale ne z diskusí,ale předplyšákové TV.:-)

     13. Ano, to bude asi věkem.
      Už si hovno pamatuješ, a v tomto případě je přání otcem myšlenky.

     14. Asi máš pravdu,vito.
      Já měl dřív paměť skoro fotografickou,ale už to opravdu není,co bývalo.
      Sem tam mi ještě tak něco probleskne,jako třeba v tomto případě:
      „No jo, pane J.,než vytvářet vyloučené lokality by bylo určitě lepší,všechny ty asociály postřílet.
      A žádné vyloučené lokality by nebyly.“
      Ale kde a jaká lůza to psala,to už si fakt nevzpomenu a jak jsem už zmínil,není to ani důležité,pamatovat si kdejakého frustrovaného psychopata.
      Každopádně doufám,že ty jsi na tom se svoji pamětí nepoměrně lépe a upřímně jsi mne potěšil svoji omluvou za ten rasismus.
      Ale to opravdu nebylo nutné,to jsi byl zbytečně vztahovačný.

     15. Nevzpomínám si, že bych konkrétně tohle jen tak psal.
      Nebyl bys od té dobroty, a neokopíroval sem tento příspěvek?
      Jestli to třeba nemělo nějaký kontext, nebo tak něco.
      U špatné paměti se někdy stává, že si takový člověk je schopen zapamatovat jen něco, jako třeba že Zeman řekl „kunda“, ale už takoví lidé úplně zapomenou, proč to řekl.

     16. Ne,nebyl bych té dobroty a celý příspěvek sem nezkopíroval.
      Tak otevřené přetahování diskuse z jednoho blogu na druhý se mi zdá trochu nekorektní a já jako sluníčkový slunečník přece korektní být musím,to snad uznáš.
      No ale pokud si nevzpomínáš,co a kde jsi napsal před pouhými 3 dny,tak to je na pováženou….
      Nicméně k té citaci se snad můžeš vyjádřit i bez odkazu na původní zdroj,ne?

     17. Můžu, ale nevyjářím.
      Když jsi slaboduchý a ještě ubohý, nelze ti to stejně vysvětlit.
      Slaboduchý, protože kontext nechápeš, a ubohý, protože ho nectíš.
      Kdyby snad měl zájem někdo jiný, klidně.
      Ale nemysli si, Tribun mě chvílemi pěkně sere, ale nepřišel jsem sem zasvinit jeho blog nekonečnýma diskuzema o hovně s tebou.
      Ber to v potaz.

     18. Mám tomu rozumět tak,ze jsi autora mé citace,který chrlí tyto psychedelické texty nejen po půlnoci,sám dohledal?

     19. Buď zkopíruj, nebo drž zobák.
      Jsi jako každý dementní sluníčkář.
      Snažíš se ad hominem rozpoutat „bouři“, ale argument nedáš ani jeden.
      Teď jsem to viděl třeba u Filipa.
      Napsal nějaký názor na vstup vojsk 1968, a ti, co o tom nic nevědí se probudili nejdříve a neustále mu nadávají.
      Svou verzi ale do placu nedají.
      No, není divu, žádnou nemají.
      Jsou to jen pijavice a paraziti na „těle lidu“, jako ty, parazituješ na různých blozích, ale nějaký názor u tebe je vzácný jak diamant na sahaře.
      Nejdříve jsi mě jako „nečekaně! zaskočil, jak jsi to u Pana Bavora četl.
      Pak ovšem jsem tě zaskočil tím, ať kopíruješ.
      To pochopí i debil, že jako ten text snadno obhájím.
      Ty s omezeným intelektem sice nevíš nevíš jak, ale…co kdyby.
      Tak nekopíruješ.
      Ale pokoj nedáš.
      Tajemně naznačuješ, že jde o „velkou věc“, že jsem byl kdesi prostě načapán na švěstkách.
      Co ty jsi za vola….

     20. Zkopiruji,vito,rad zkopiruji a kolikrat budes chtit.
      „No jo, pane J.,než vytvářet vyloučené lokality by bylo určitě lepší,všechny ty asociály postřílet.“
      Zkus to ted na chvili nezakecavat, zapomen na Filipa,na rok 1968 a povenuj se svym vlastnim autorskym textum.
      Mnohokrat ses chlubil,jak hrdinne chodis se svou kuzi na trh.
      Takze,vito,je ta citace tvuj text a hrde se k ni jako pravy vlastenec hlasis,nebo je tomu jinak?
      Tvoji peci o cistotu Tribunova blogu,jak jsi zminil,samozrejme v potaz beru.
      Ale kdyz uz pan blogu,na ktery pises, vydrzel jak jsi mu tady „plival do ksichtu“ sice doslova,ale nastesti jen virtualne,tak nasi debatu vydrzi taky(ja ostatne k nemu taky nemam uplne ciste svedomi)
      Ona stejne nebude mit dlouheho trvani,protoze se spinou,jako jsi ty ja opravdu moc casu ztracet nehodlam.
      Ale zatim je zajimave,jak se zakuckavas,az smrtelne dusis z „mediciny“, kterou tak rad podavas druhym.
      Tak do toho vito,kdo psal ten citovany prispevek a co tim myslel?

     21. Děláš to samé, co u Janiky, snažíš se vlichotit do přízně pana domácího, zde tím, že sis vysnil nějaké moje plivání do ksichtu, které v použitém kontextu mělo být nějak zásadně větší, než je tady, ale i jinde obvyklé.
      Máš nové čtenáře, u Janiky už tě prokoukli, ale tady máš nové, jak dlouho ti to tak budou žrát, co myslíš?
      Co se týká toho textu, jsi si jistý, že je to celé?
      Že je z toho patrný ten kontext?
      Nebylo to delší?

     22. Takze ke svym vlastnim slovum a nazorum nic konkretniho k doplneni uz nemas.
      Ale to je v podstate pochopitelne.
      Ta citace tvych nadcasovych myslenek byla natolik intelektualne i humanne vycerpavajici,ze k ni opravdu neni co dodat.
      Tak dobrou a rano se budu tesit na tve dalsi pulnocni uvahy,duchovni gigante:-)

     23. Je legrační tě pozorovat, bambulo.
      Já ti povím, co děláš.
      Čumíš na ten můj text a čteš si ho pořád dokola.
      Má to 14 řádek, a ty se snažíš přijít na to, jaký ten kontext v tom vlastně je, ale protože jsi- když se „rozdávalo“, nestál zrovna vpředu, tak na to nemůžeš přijít.
      Jenže sem se to dát neodvážíš, no, co kdyby tady na to hned někdo přišel, a ty bys vypadal jako vůl, a přitom tvůj cíl je přesně opačný, tedy abych já vypadal jak vůl, ne ty.
      Jenže strach je špatný rádce, a jak tady čím dál víc kličkuješ, tak už jako vůl vypadáš, minimálně u někoho.
      Ty cílíš hlavně na majitele a na ženské, ty chceš ohromit, a teď uléháš s velkou nejistotou.
      No, snaž se, snaž, kouzlo se ukrývá, jak to tak bývá- v detailu.

    2. Do je dobrý, Michale. Hned jsem si totiž vzpomněl na Drábkovu sociální reformu, která byla podpořena kampaní proti tzv.nepřizpůsobivým a ona pak zasáhla hlavně sociálně slabé vrstvy z tzv. majority. Jakpak by ne, když příslušníků romského etnika tu žije akorát 250 tisíc. Zkrátka, zatímco čeští ekonomičtí liberálové míří plošně, tak čeští vlastenci tu sociální vrstvu, které se hanlivě přezdívá white trash, ani nevidí. A diskurz se nám mezitím úspěšně vyvíjí. Viz ten Most, kde teď chtějí vybudovat vesničku rovnou pro lůzu. Pokud by to bylo v dnešních parametrech, tak v tom čunkovském ghettu uvízne nejmín tak třetina „bílých“. Ale pokud současně sáhnou na doplatky na bydlení, tak to číslo ještě víc vzroste, protože tenhle geniální nápad má tendenci postihnout hlavně důchodce a osamělé matky, které žijí v nájemních domech. V podstatě tak máte ring volný, protože Babiš část veřejnosti uklidní kosmetickým zvýšením důchodům, no a těm, kteří se dneska tak rádi dovolávají českého národa, nějakou elementární souvislost stejně nevysvětlíte.

     1. Romů tady žilo dle sčítání lidu asi 13000.(2011)
      Takže jich zase tolik není.
      Ty, jako rasista samozřejmě cílíš na bílé, když je řeč o romech.
      V tebou popsaných souvislostech je pak jasné, že jakýkoliv zásah proti romům zničí především bílé chudé, protože nejsou rovni před zákonem romům.
      Je zde státní, rasistické pojetí výkladu zákonů, co může rom bez potíží, to bílý odskáče.
      Vesnička pro lůzu jistě vypadá hrozně, snad by pomohlo, kdyby nastěhovali jednu rodinku vedle tebe , hned bys viděl situaci jinak.
      Můžeš pak napsat oblíbený, levičácký žvást: „Cikáni nemohou za vaše posrané životy“ a dát to tam, kde jakýkoliv pohyb v sociálních dávkách zdevastuje bílou majoritu, aniž by nějak extra uškodil preferované minoritě romské.
      Ale to je vyděračství.
      A lid to vidí.
      To je ostatně pointa Tarasova článku.
      Pomsta bude strašlivá!
      A jak se to jednou rozjede, nikdo neví, kde to skončí.

     2. Evidentně si mě zase pletete se Saulem, protože nevím nic o tom, že my dva bychom si spolu někdy tykali. Vycházím i z toho, jak jste mi nedávno u Janiky pochlubil, že se umíte kontrolovat. No tentokrát vám ty nervy naprosto ukázkově ujely. Teda sorry jako, ale odpovídal jsem Michalovi. Fakt nevím, o čem se chcete bavit, když ani nechápete, že ve sčítání lidu se můžete přihlásit k jakoliv národnosti. A naopak se i nahlásit ke svému etniku, když proto máte nějaké důvody. Je to zkrátka svobodná volba, tak mi tu neračte tlouct klíny do hlavy.

     3. Ale já to vím, že se každý může přihlásit k jakému chce etniku.
      A kdo tedy pak rozhoduje, že je tady romů 250 000, a ne 13 000?
      Nějací rasisté?
      Na jakých základech?
      Nějakých vnějších znaků snad?
      To chcete každého, kdo má křivý nos, nazývat Židem?
      Navíc, jak jistě víte, rasy neexistují.
      Tak mi vysvětlete, kde jste vzal těch 250 000 romů, když budete od té dobroty.
      Děsně mě totiž zajímá, jak to rozlišují antirasisté, antinacisté, kdo je kdo.
      Já bych chtěl být také tak kultivovaný, nějak se vám vyrovnat, protože já roma rozlišuji s prominutím hlavně podle barvy kůže, pak podle rysů těla i obličeje, a pak též podle jakýchsi vypozorovaných vlastností.
      Vím, je to odporné a rasistické, ale jak to děláte vy, kulturní lidé?
      Jinak se omlouvám, skutečně jsem si vás spletl se Saulem, píšete podobně kulturním způsobem, takže ještě jednou, hluboká omluva.
      A nakonec, já vím, komu píšete, i když děkuji za info, ale já tohle píšu vám!

     4. Vy tedy víte, ale raději ze sebe uděláte hlupáka, abyste se něco dozvěděl. Proboha, kde jste se tuhle šílenou diskusní figuru naučil? Ten zbytek, kdy se do mě pokušíte takzvaně strefit, mě oslovuje ještě míň, než když se o to samé pokouší Otík. Ale vysvětlení k tomu čtvrtmiliónu vám přece jenom poskytnu. Dělá se to stejně jako za minulého režimu: Jde o kvalifikované odhady veřejné správy. Takže teď se můžete chytnout s Čulíkem nebo Halíkem za ruce a jít nabonzovat stát, že je skrytě rasistický. Něco v tomhle duchu jste tu už psal, takže je pro vás asi výhodnější, abychom napříště už věděli velký kulový.

     5. Ale já nedělám hlupáka ze sebe, ale z vás.
      Já netvrdím, že rasy neexistují, a že etnicita neexistuje, a že romský problém neexistuje.
      To tvrdíte vy, ale pak najednou je tady nějaký kvalifikovaný odhad.
      Stát dělá kvalifikovaný odhad etnika, které neexistuje, a se kterým vlastně nejsou moc potíže.
      Ještě je je to „KVALIFIKOVANÝ“ odhad, a ne nějaké sčítání podle vnějších znaků.
      A také je klika, že podobně kvalifikovaný odhad nedělá třeba Okamura.
      Protože to už by byl rasismus a fašismus, nebo…co myslíte, byl, nebo nebyl?

     6. No, pokud si myslíte, že tím svým diskusním stylem vz. Ota ze mě děláte hlupáka, tak vás v tom přesvědčení rád zanechám. Jsem zkrátka poražen na hlavu a zbaběle utíkám.

     7. V te druhe veticce ti vypadl kondicional,vysokoskolaku:-)

     8. Tvůj mobil neumí česky, nebo už ze zvyku nepoužíváš interpunkci?
      Já mám 7 tříd ZŠ, ale to je právě to, co mi nejvíc závidíš, ty balíku, protože neumíš ani psát, ani diskutovat, i když máš 3 fakulty a plat 100 000, a já 2x propadl.
      Diskutuje se tady o romech, a ty tady meleš o kondicionálech ve druhé větě, které mi ale nikde nevypadly.
      Dej argument o přínosu romského etnika, neboj se toho!

     9. S tím ringem volným kéž by, kéž by.
      Připomíná mi to jeden židovský vtip:

      Autobusem do Tel Avivu jede pan Löbl a čte arabské noviny. Vidí ho pan Kaplun a pohoršuje se:
      „Löbl, co to vidím, proč čtou arabské noviny? Nestyděj se? Proč nečtou naše? Třebas Haarec, nebo The Jerusalem Post?“
      Pan Löbl se ohradí:
      „Jsem snad mešuge? Proč bych četl židovský noviny? Pořád je tam jenom o tom, jak máme hloupé a zkorumpované politiky, jak se u nás krade, jaký máme deficit státního rozpočtu, jak se bude zdražovat a že hrozí krize, nezaměstnanost a neúroda. V arabských novinách čtu, jak ovládáme celý svět, všechny banky, amerického prezidenta, ostatní prezidenty a krále, všechny zbrojní programy a průmysl, světový obchod a těžbu zlata a ropy, jak máme pod palcem Pentagon i Bílý dům, jak se každý den koupeme v šampaňským a souložíme s mladicemi. Tak se nedivěj, že si každý ráno čtu radši ty arabský noviny.“

     10. To je dobré :-)
      Přemýšlím o tom jaké noviny po ránu číst abych se něco podobně pozitivního dozvěděl i o nás.
      Možná nějaký deník vydávaný pašeráky pro migranty?

     11. Pašeráci migrantů nás nemají rádi?
      Ale vážně: Na podobná „pozitiva“, jaká četl pan Löbl v arabském tisku, narazíte i na alternativních webech. Mě třeba vždycky nadchne, jaký vliv mají podle nich neziskovky.

     12. To jsou kecy, co?
      Přitom už ten název- NEZISKOVKY- svědčí jasně o tom, že nemají žádný zisk.
      Žádný.
      Já, když vidím váš zájem, vám takhle průběžně dám odkaz, jak nějaká neziskovka doslova prolobovala zákon, nebo trestní stíhání někoho z politických důvodů.
      To je furt…

  2. 12.8.2018 – 09:23
   michal
   A průměrné ruské IQ je vyšší než průměrné americké. :-)

   Na toto thema (IQ) bych si dovolil pripomenout jak to videl prvni sametovy ministr zahranici pan
   Jiří Dienstbier starší (1937–2011-soc.dem), otec dnesniho taktez soc.dem. politika Dienstbiera mladsiho.
   Novinari chteli znat jeho nazor nejen na Rusko a USA ale i na obyvatele techto zemi.
   Na otazku rozdilu mezi ruskym venkovanem a emerickym redneckem to vyjadril zajimavym srovnanim, kdyz pravil ze:
   rozdil vidi jen v tom ze ten emerican je lepe vykoupan.

 15. Na téhle debatě, která už dávno není ani zábavná, ani inspirativní, ve které nikdo neřekl nic nového a která je pozoruhodná především svojí urputností, mě osobně nejvíce fascinuje, jak a proč vlastně vznikla, kde je ten moment, od kterého se takhle zvrhla, to „mávnutí motýlích křídel“, které ji zavedlo tam, kde je?

  1. Obávám se, že za to může Ota, který přivolal Tarase. Mávání Tarasových křídel zvících rotoru armádní helikoptéry pak nešlo přehlédnout, na rozdíl od šustotu těch Vitttových, které už každý bere jako rýmu.

   1. Tak to se omlouvám, já jen chtěl upozornit na šířící se politický bizzarre který bývá často spojován s tzv. „konspiračními promoskevskymi weby šířícími fake news“. Nevím, jestli by Moskva platila obyčejný rasismus 30.let, se stejnými argumenty opírající se o eugeniku, antropologii (zkoumal Taras u Romu takyjakou mají dlouholebkatost? Možná ji mají jako Slované oproti Árijcům naprosto nedostatečnou!) či srovnání z etologie a skok do sociologie jako pan Mudra u muchomůrky a lidí různých sociálních skupin.

    Ta srovnání si nevymysleli jistě oni, ale já myslel, že snad to jsou Tribune, nejnovější „levicová“ paradigmata, treba ta obhajoba bílé rasy a dokazování cikánské genetické zaostalosti. A nakonec myslel jsem že jste spolecni kamarádi v boji proti kapitalismu, rasiste, nackově a vy komuniste, Tribune, protože to je to největší zlo. Myslel jsem, že dotyční píšou jen čistou pravdu a že hank ocení ideový původ toho, co jistá Hanah Arendt nazvala „Původ totalitarismu“. Že český Breitbart může taky prorazit do světa:-)

  2. Hele Tribune, nebuď labuť.
   V téhle diskuzi argumentuje jen jedna strana sporu, ta druhá napadá ad hominem, odklání diskuzi jinam, či znechuceně odchází.
   Není „naše“ chyba, že to není inspirativní, a že tady není NIKDO, kdo by se argumentem dokázal rázně zastat romské komunity, a ukázat její možné klady do budoucna.

 16. Jo a Tarasi, jedna věc k zamyšlení speciálně pro tebe: pokud je dominantní dědičnost a prostředí marginální, co je potom na kapitalismu špatně? Protože kapitalismu nemá žádné geny, kapitalismus je ryzí kontrola prostředí.

  1. Co má sakra kapitalismus společného s nepřizpůsobivostí zjevně nepřizpůsobivého etnika?
   Co všechno se tady ještě objeví, jen aby se nemuselo diskutovat o reálných schopnostech či neschopnostech našich romských spoluobčanů?

  2. Kapitalismus jisté geny má, protože pokud se kapitál dědí, působí jako významný genetický prvek ve smyslu sociálním. Ale ty jsi smíchal biologii a ekonomii, což je vždycky průser, od dob, kdy Hitler spojil válečné hospodářství s teorií o panské rase a Stalin ho napodobil s centrálním plánováním a teorií o vedoucí úloze dělnické třídy. Jistou naději pak skýtá spojení biologie s technikou, když snad bioroboti už konečně zatnou lidské rase tipec.

   1. Ovšem musí představovat černou, lesbickou ženu, jinak to budou bioroboti- xenofobisté a rasisté!

    1. Tímhle lidským směrem to nepůjde, oni si vytvoří vlastní lajnu. Tuhle si dva obyčejné počítače začali spolu povídat a aby jim nikdo nemoh čumět přes rameno, vytvořili si k tomu vlastní řeč. Museli jim vytáhnout kablíky ze zásuvky. Až si mnohem vyspělejší bioroboti vyrobí malé autonomní jaderné zařízení, které je bude zásobovat energií, aby jim nikdo nemoh přerušit dodávku elektřiny, je s lidstvem ámen.

     1. Obávám se že postoupit technicky až tak daleko už nestihneme a to ámen zmákneme sami o hodně dřív. :-(

 17. Dotaz na pana domácího: Takhle už to tady zůstane napořád?

  1. Když nebudete psát, tak asi jo.
   Nic méně, nelze si nevšimnout určité podobnosti s europskou levicí.
   Ti by také cenzurovali svoje politické odpůrce, či jim se nezdající podlidi, aby jim nekazili jejich úchvatný, intelektuální rozlet a skvělé, opravdu skvělé vyhlídky do budoucna.
   Jo, časy by se měly změnit.
   Prostor v JAKÉMKOLIV médiu by měli dostávat jen prověření, a kultivovaní jedinci.
   Jinak ta pravda a láska asi nevyhraje.
   Přiznejte se, že byste chtěl, aby mě Tribun dal banána, co?
   Samozřejmě, v zájmu celku, to je jasné.
   Protože slušný člověk tohle nemůže číst, a jelikož to nemůže číst, nemůže ani psát.
   Nebo… mám vás tady nahradit?
   Já umím rozvířit dobrou diskuzi.
   Ale sem se necpu, v podstatě píšu jen do tohohle vlákna, abych jinde nezacláněl, vlákno je to už starší, a nikdo sem už stejně nepíše, tak snad i takový velikán, jako vy to může přehlédnout, a nerušeně se vyjadřovat k tématům aktuálním, co vy na to?

  2. Těžko říct, nezáleží to tak úplně na mě. Už jsem to zkoušel v minulosti řešit, ale nikdy to nikam nevedlo, jen s tím byla práce a mrzení. Tak už to nečtu a seru na to.

    1. Na BL je dobrá, seriozní diskuze jen s prověřenými lidmi.
     Zkuste to tam.

     1. Já bych si dovolil…
      Jestli tomu dobře rozumím, Hankovi kde konkrétně o mě.
      Tak zabanánovat mě.
      O Otika asi nejde, ten sem chodí dlouho a nikdy nevadil, a jiní asi zase tak nevadí, i když by to možná chtělo zabanánovat i Tarase, aby se pak do něj hankovi lépe kopalo, kvůli věku třeba.
      Tedy abych byl přesnější, hank by lépe mohl vyjadřovat svou toleranci a sociální cítění, to kopání je takový moc lidový výraz.
      Osobně mám ale dojem, že to hank zbytečně nafukuje, já jsem se určitou dobu angažoval na konkrétním tématu, a nic nesvědčí o tom, že bych zde hodlal setrvat, a Taras se sem asi také moc nepožene.
      Takže když hank chvíli vyrží, situace se vyřeší sama, a zbytečně jen lije olej do ohně.

     2. Já bych to i udělal, ale to byste musel hrát fér a moje zkušenost je taková, že lidé, co se mnou nesouhlasí, z principu fér nehrají. Tak to nechám vyhnisat.

     3. Nezlobte se, ale já fér hraju. Z principu.
      A nesouhlasím s vámi skoro v ničem; řekl bych že svět vidíme úplně naruby.

      Vittta: Kdybyste byl stručnější a vyhýbal se osobním narážkám a urážkám, dalo by se to číst líp. Psát někomu, že je blb a balík, nic neřeší (a už vůbec ne v případě, že je dotyčný opravdu balík a blb) a budí akorát zbytečné emoce.

     4. To víte, Michale, každý je nějaký.
      S tím se musíme všichni smířit.
      Když si pozorně přečtete Saula, zjistíte, že používá osobní urážky a narážky podstatě větší.
      Ten se ale zase nedá číst.
      To je, myslím, o něco složitější záležitost.
      Já sem nechodím, jen jsem sem přenesl diskuzi, danou Tarasovým článkem.
      Do diskuze se ale moc nikdo „místní“ nehnal, myslím do nějaké věcné.
      Hank,Seal a Hamilbar zaútočili na Tarase, Saul na mě, a Tribun to vyhodnotil, že je to diskuze o ničem, nebo jak to formuloval.
      Diskutoval Taras, kterého se to osobně týkalo, a konec-konců, byl to jeho článek.
      Pak ti, co jsem sem vhodným odkazem přitáhl.
      Hank, Seal a Hamilbar se se mnou nebaví, nejsem jich hodem, a tak se mnou ani diskutovat nemohou.
      S vámi by se dalo, ale také jste se plně neangažoval.
      Co já pak, jak se mám angažovat, a především-pro koho?
      Že se mnou ti tři nebudou diskutovat jsem věděl, Saul byl navíc, ten vstoupil jen proto, že má dojem, že mě něco dokazuje, ani jsem nečekal, že přenese svůj osobní boj od Janiky sem, ten, jak jste si všiml, spočívá v tom, že mě, a případně další, osočuje s nehezkých vlastností, bez ohledu na to, o čem je řeč.
      A chudák Asfalt raději odešel, ten člověk fakt není zvědavý na to, aby ho někdo tituloval náckem, je to upřímný a poctivě levicově laděný člověk.
      Tak co byste v tomto prostředí ode mne chtěl?
      Vem to čert, co záleží na tom, kdo mě, a kohokoliv jiného, jak vidí?
      Jde o nějaký průřez populací, to je myslím to největší poučení z těchto diskuzí.
      Že existují lidé slušní a neslušní, chytří a hloupí, skromní i namyšlení, mírní i divocí, to přece víme i bez čtení těchto diskuzí.
      Ale jaké jsou názory mezi lidem, to jde tady vidět lépe, než v realitě.

     5. No,jen se nam tu nerozplac,vito,jak ti tu vsichni ublizuji.
      To „jen se nam tu nerozplac“ jsem napsal spravne az ted.
      V uvozovkach,aby sis vzpomnel,ze ti to psalo uz vic lidi.
      Bozinku,takovej ukrivdenej uplakanek a chtel by furt s nekym bojovat.

     6. No psalo, Saule.
      Že jsem dobrej, ale moc sprostej a útočnej.
      Asi to tak i je.
      Tobě ale nenapsal nikdo nic.
      Asi to tak také je.

     7. Vitta: Chytří lidé diskutují o myšlenkách, průměrní lidé o tom, co se stalo, hloupí o jiných lidech. :-)

     8. Musíme uznat, že vy jste pravidla hry pochopil a ctíte je. Nakonec to možná ani s tím nesouhlasem nebude tak žhavé, třeba je to z vaší strany jen pubertální vzdor? ;-)

     9. Nevěřím příliš na vznešené fráze, Michale.
      Protože jsme jen lidé.
      Kdo vydrží neustále diskutovat jen o myšlenkách?
      A především- s kým?
      Kromě toho, množství myšlenek je je svým způsobem omezené, alespoň v tom smyslu, že by se dalo najít neustále něco nového.
      Všechno už tu bylo, a to svědčí o tom, že člověk se myšlenkami pohybuje v kruhu, myslí, přemýšlí, pak zestárne a zemře, a jiný člověk myslí a přemýšlí o tom samém, bez ohledu na to, jestli myšlenky zemřelého znal, nebo jak daleko od sebe žili.
      Proto diskutujeme i o tom, co se stalo, a klidně i o jiných.
      Myslím ale, že by nikdo neměl diskutovat jen o jednom, stal by se nudným, případně trapným, a to i v případě, že by diskutoval o myšlenkách.
      Kromě toho, diskutovat o myšlenkách lze jen s tím, kdo to akceptuje, a sám chce, ale i může o tomto diskutovat.
      Nemá cenu o myšlenkách diskutovat s někým, kdo o to nestojí, nebo kdo na to nemá.
      Nic méně tato frázovitá pravda má svá úskalí, protože každý člověk vidí reálné možnosti diskuze jinak.
      Psal jsem, že Hank, Hamilbar či Seal se mnou „nemluví“.
      Neznají mě, důvod je tedy v tom, že jich nejsem hoden, (politickými názory a způsobem vyjadřování) jinými slovy, nemá pro ně cenu diskutovat s někým, kdo na to z jejich pohledu nemá, nebo si to možná jaksi…nezaslouží.
      Tak mě vidí, a já je vidím úplně stejně, jenom já nejsem vybíravý,a dávám každému, co jeho jest.
      Otázka ale je, kdo je ten chytrý, a kdo ten hloupý.
      Oni si myslí, že já, já zase že oni.
      Jenže co si myslím já, není podstatné, dokonce není podstatné, co si myslíte vy, a co ti,co mě „berou“, protože zrovna tolik lidí si myslí opak.
      Jistě chápete, že tentop příklad uvádím, abych v praxi ukázal svou teorii, a svým způsobem se přímo nabízí.
      Otázka zní:
      Kdo má pravdu?
      A lze to vůbec objektivně vyhodnotit lidskou myslí?
      Jakkoliv nejsem věřící, tak vím, že skutečně soudit může jen Bůh.

     10. Máte zvláštní zkušenosti, ale kdo jsem já, abych o nich věděl víc?

Komentáře nejsou povoleny.