O lumpárnách


Krádež spáchaná chuďasem se stává zlovolnou individuální vzpourou. Kampak bychom s takovou došli? A proto jsou drobné krádeže na celém světě trestány nadmíru přísně nejen na obranu společnosti, nýbrž také a hlavně, pro citelnou výstrahu všem Ubožákům, aby se pěkně drželi svého kopyta a své kasty, aby pilně dřeli a od staletí ke staletí v radostné odevzdanosti umírali uprostřed nekonečné bídy a hladu. Tenhle svět je jedna obrovská lumpárna.

(Louis Ferdinand Celine)

O bídě emigrace


[…] mnozí exulanti se vydávají za nadlidi, ačkoliv exilem neprokázali nic jiného než své bezmezné lpění na životě neboli totéž, co prokázali ti, kdo pod nátlakem vstopili po únoru do KSČ, aby obhájili své životbytí.

(Bohuslav Brouk)

Pravda a demokracie


Existuje pouze jedna jediná pravda. Ta nezávisí na hlasování lidu, nýbrž je pravdivou sama o sobě. Můžeme snad hlasovat o tom, že součet tří vnitřních úhlů v trojúhelníku je roven 180-ti stupňům? V pravdě není demokracie!

(Rudolf Steiner)

Strach korumpuje


Neni to moc, která korumpuje, je to strach. Strach ze ztráty moci korumpuje ty, kteří vládnou a obava z trestu mocných korumpuje ty, kteří jim podléhají. (…) Jediné opravdové vězení je strach a jediná opravdová svoboda je osvobození se od strachu.

(Aun Schan Su Ťij, více u Vlka)